گزارش نه ماه نخست ۱۳۹۹ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

mail-admin

گزارش ربع سوم از پیشرفت فعالیت‌های پلان شده
  سال مالی ۱۳۹۹
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ماه میزان ۱۳۹۹

فهرست مطالب

پس منظر. 2

خلاصه گزارش.. 2

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع سوم سال مالی 1399. 3

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده ونتایج آن در ربع سوم سال مالی 1399. 19

مشکلات عمده وطرح های پیش نهادی.. 38

فعالیت های در حال اجرا خارج از پلان در ربع سوم سال مالی 1399. 38

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی وانکشافی سال مالی 1399. 42

پس منظر

 دیدگاه اصلی وزارت، زراعت و مالداری عصری و پایدار برای تامین امنیت غذائی، ایجاد کار و کاهش فقر که منتج به تقویه اقتصاد ملی و رفاه تمام شهروندان کشور گردد. بر چهار اصل استوار است (تعهد، عرضه خدمات به صورت یکسان به جامعه دهقانی ، صداقت،  شفافیت و اصل پاسخگویی).

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند از:

  • ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت و مالداری؛
  • تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی و مالداری؛
  • افزایش دسترسی مطمین دهاقین و مالداران به عوامل تولید با کیفیت و بازار؛
  • تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغییر اقلیم؛
  • بهبود امنیت غذایی و تغذیه؛
  • اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت که جوابگوی نیازمندیهای کشور باشد؛

منبع: برنامه های جامع ملی دارای اولویت انکشاف زراعت ( CAD NPP)

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نه ماه سال مالی 1399 مجموعاً (91) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جملۀ آن (34) فعالیت را در ربع سوم تکمیل نموده است. به تعداد (41) فعالیت درحال اجرا قرار دارد و کار های فزیکی (16) فعالیت آغاز نشده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربع سوم به (48.36) فیصد میرسد، که مطابق مقدار هدف تعین شده (Target) در ربع سوم سال مالی باید به (82.23) فیصد میرسید.

مجموع فعالیت های پلان شده در ربع (سوم)

فعالیت های تکمیل شده در ربع (سوم)

فعالیت های

در حال اجرا در ربع (سوم)

فعالیت های

معطل شده در ربع (سوم)

فعالیت های

آغاز ناشده در ربع (سوم)

91

34

41

0

16

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع (سوم) سال مالی 1399

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) در ربع (سوم) سال مالی 1399

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در ربع (سوم) سال

فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه

آبیاری 50 هزار هکتار زمین سالانه از طریق احیاء، بازسازی و تقویه سیستم های آبیاری در کشور.

تکمیل و بهره برداری  (121) شبکه  آبیاری

احیاء و باز سازی (121) شبکه آبیاری در ولایات (غور، میدان وردک، پکتیا، دایکندی، بغلان، کنر، بادغیس، پنجشیر، زابل، تخار، ننگرهار، هلمند، کابل، غزنی، پکتیکا، خوست، فراه، ارزگان، کندهار، هرات، بلخ، لوگر، پروان و کابل).

85%

86%

تکمیل و بهره برداری (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم

احیاء و باز سازی (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم در ولایت کندز، تخار، بدخشان، ننگرهار و جوزجان (تکمیل 35% کار باقی مانده 99 کانال فرعی که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 336 کانال فرعی جدید).

70%

70%

ایجاد سیستم آبیاری قطره‌ی در (8) هکتار باغات مثمر

نصب سیستم آبیاری قطره‌ی در(8) هکتار باغات مثمر در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، وردک، بامیان، پکتیا و کابل).

100%

0%

ایجاد (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران

اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران  در ولایات (کابل پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، تخار، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، بادغیس و زابل).

95%

0%

تکمیل و بهره برداری (121) باب آبریزه های کوچک آبیاری

ایجاد (121) باب آبریزه کوچک آبیاری در ولایات دایکندی، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار و بادغیس (تکمیل 37 % کار باقی مانده 11 آبریزه که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 110 آبریزه جدید.

95%

48%

تکمیل و بهره برداری (200) باب چکدم های  کنترولی کوچک

اعمار (200) باب چک دم های  کنترولی کوچک در ولایات (کابل، دایکندی، پکتیا، بلخ، سرپل،  سمنگان، بدخشان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، بادغیس و زابل).

85%

0%

تکمیل و بهره برداری (1790) متر دیوار استنادی کانال

اعمار(1790) یک هزار هفت صدو نود متر دیوار استنادی کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان

85%

55%

تکمیل و بهره برداری (17) باب حوض ذخیره آب

اعمار (17) باب حوض ذخیره آب برای آبیاری باغات مثمر در ولایات (لوگر، خوست و پکتیا و جوزجان).

85%

62%

تهیه و توزیع (100) پایه واترپمپ سولری

خریداری و توزیع (100) پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر در ولایات (کابل، غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار،  کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، قندهار و زابل).

85%

0%

حمایت و انکشاف  بهبود در تامین مصئونیت غذائی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید  غله جات، حبوبات، محصولات مالداری، محصولات باغداری ... ).

تهیه و خریداری (8587) متریک تن  گندم اصلاح شده بذری

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجصدو هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور.

70%

15%

خریداری و انتقال (82500) متریک تن گندم به ذخایر استراتژیک کشور

انتقال مقدار (75000) هفتاد پنچ هزار متریک تن گندم کمکی بلاعوض کشور هندوستان که قرار داد انتقال آن تحت پروسه تدارکات ملی قرار دارد و خریداری (7500) هفت هزار پنجصد متریک تن از دهاقین کشور که مازاد گندم دارند، تقسیمات و انتقال آن در  ذخایر استراتژیک کشور.

75%

46%

پیشبرد (50) فیصد کار (2) باب گدام ذخایر استراتژیک غله جات

اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت (5000) تن که شامل (احاطه دیوار، دو باب اتاق اداری معه یک باب تشناب وچاه سپتیک وحفریک حلقه چاه عمیق در ولایت فراه. و اعمار (1)  باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری معه چاه سپتیک در ولایت زابل).

70%

7%

ایجاد (1300) قطعه نمایشی گندم

ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین  در 34 ولایت کشور

75%

75%

ایجاد (1820)  قطعه نمایشی شالی

ایجاد (1820) یک هزار هشتصدو بیست قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (بغلان، بلخ، هرات، کنر، کندز، لغمان، ننگرهار و تخار).

100%

100%

ایجاد (300)  قطعه نمایشی سایبین

ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر و لغمان).

100%

100%

ایجاد (1350) قطعه نمایشی سبزیجات

ایجاد (1350) یک هزار سه صدو پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (کندز، کندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و کابل).

100%

100%

ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری

ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایت لوگر و ننگرهار.

100%

100%

تفتیش (66000) جریب مزارع و توزیع (4000) قطعه سرتفیکیت

تفتیش (66000) شصت و شش هزار جریب مزارع تخم بذری و توزیع (4000) چهار هزار قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در 34 ولایات کشور.

70%

100%

احداث (210) باب سبز خانه عصری

احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ در ساحه 120 و  301 متر مربع در ولایت ننگرهار، جوزجان، هرات و بلخ.

50%

60%

احیاء و ایجاد (6966) هکتار باغات مثمر

احیاء و احداث (4771) چهار هزار هفتصدو هفتاد یک هکتار باغهای جدید درختان مثمر، (195) هکتار باغهای متراکم و نیمه متراکم و (2000) دو هزار هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور.

90%

100%

نصب سیستم چیله در (412) جریب زمین سبزیجات

ایجاد (412) جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

80%

33%

نصب سیستم چیله در (22) هکتار باغات میوه

ایجاد (22) هکتار باغات میوه جات به سیستم چیله در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، لغمان، کنر، وردک، بامیان، پکتیا، کابل و ننگرهار).

80%

0%

نصب سیستم چیله در (166) هکتار باغات انگور

ایجاد (166) هکتار باغات انگور به سیستم چیله در ولایات (کابل، غزنی،  کاپیسا، پروان، لوگر، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، هرات، غور، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس ، نیمروز و زابل).

85%

85%

تهیه  (3394) بسته وسایل باغداری

خریداری و توزیع (3394) سه هزار سه صدو نود چهار بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم از قبیل قیچی خورد و کلان، اره و کیت دواپاشی، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی و بیل در ولایات( دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز، زابل، کابل، پروان و لوگر).

90%

80%

تطبیق (482) سیت تجربه تحقیقاتی

تطبیق (482) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکی در 19 فارم تحقیقاتی در ولایات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بدخشان، تخار، غور، کندز، هلمند، ننگرهار، بلخ، کاپیسا، پکتیا، کندهار، پروان و کنر).

75%

82%

ایجاد (75) باب قوریه درختان مثمر

احداث (75) باب قوریه درختان مثمر در ولایات ننگرهار، جوزجان، بغلان، لوگر، پروان، کابل، بلخ و هرات.

90%

45%

ایجاد (1290)  باب باغچه خانگی

احداث (1290) یک هزار دو صدو نود باب باغچه  خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای (1290) یک هزار دو صدو نود خانم در ولایات کابل، بغلان، لوگر، پروان، ننگرهار، بلخ وهرات.

85%

100%

ایجاد (500) قطعه نمایشی پخته

احداث (500) قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان و هلمند).

90%

90%

ایجاد (903) قطعه نمایشی  زعفران

احداث (903) قطعه نمایشی  زعفران هر کدام در ساحه نیم جریب زمین در 34 ولایت کشور.

90%

45%

تهیه وسایل سمارق برای (70) خانم

توزیع (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل.

90%

100%

تکمیل و بهره برداری تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران

پیشرفت از (40 الی 100) فیصد کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات.

65%

65%

ایجاد (1) باب شلتر

اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان

85%

6%

ایجاد (50) واحد تولید کود کمپوست

اعمار (50) واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل،  بغلان،  کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات،  خوست و کندهار).

75%

0%

تکمیل و بهره برداری (432) باب  کشمش خانه

اعمار (432) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 6 الی 8 تن انگور در ولایات (کابل، غزنی، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات،  کندهار، هلمند، فراه، زابل و لوگر).

85%

50%

تهیه تخم پسته برای احداث (1000) هکتار باغات جدید پسته

توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در ولایات (کابل، غزنی، وردک، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات،  پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس ، نیمروز و زابل).

70%

100%

تطبیق پیوند در (285) هکتار باغات پسته

پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ در ولایات (غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس و زابل).

75%

8%

مجادله علیه آفات و امراض نباتی

مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور.

85%

85%

ایجاد (2) باب تعمیر لابراتوار تشخص امراض نباتی

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایات میدان وردک و بادغیس.

85%

0%

ایجاد یک باب گدام (250) متریک تن

اعمار (1) باب گدام (250) متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.

85%

0%

ایجاد (1) باب فوموگیشن هاوس

اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار.

85%

0%

تطبیق (3437000) دوز واکسین بروسلوز

خریداری و تطبیق (3437000) سه میلیون چهار صدو سی هفت هزار دوز واکسین بروسلوز بالای حیوانات کوچک و برزگ در سطح 34 ولایت کشور.

75%

40%

تطبیق (1932500) دوز واکسین طاعون

کار خریداری و تطبیق (1932500) یک میلیون نوصدو سی دو هزار پنجصد دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور

75%

100%

احیاء (2) فارم نسلگیری بز و گوسفند

احیاء مجدد (2) فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان

85%

40%

ایجاد (15) باب سیلوی کوچک سایلج

اعمار (15) باب سیلوی کوچک سایلج هر کدام به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات (لوگر، خوست، کندهار و پکتیکا).

85%

80%

ایجاد (4) باب فارم ماهیان گرم آبی و سرد آبی

اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار).

85%

0%

ایجاد و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی

اعمار و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در ولایات (کابل، کنر، هلمند، تخار و بدخشان).

75%

40%

ایجاد و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری شیر

اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در ولایات (کاپیسا، میدان وردک، لغمان، پکتیا و غزنی).

80%

45%

ایجاد (3) باب کلینیک حیوانی

اعمار (3) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز

85%

8%

تطبیق (100000) دوز  واکسین  FMD

خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در ولایات (کابل، هرات، لوگر، پروان، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ).

85%

85%

راه اندازی و تطبیق برنامه کنترول کنه

راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور

85%

85%

خریداری (100) عراده موتر سایکل

خریداری (100) عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی وترنری در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

85%

15%

تهیه (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه

خریداری (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه ( chopper machine) برای مالداران ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

85%

7%

قرار داد با (57) باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs)

قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs) بمنظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان).

85%

100%

ایجاد (4722) فارم مرغهای تخمی

ایجاد (4722) چهار هزار هفت صدو بیست دو فارم مرغهای تخمی (20، 60 و 100) قطعه یی برای  4722 چهار هزار ففت صدو بیست  دو خانم در ولایات (بغلان، لوگر، کابل، پکتیا، لغمان، خوست، پنجشیر، ننگرهار، هرات و پروان).

85%

22%

تهیه بسته های حمایوی برای (32500) تن مالداران

خریداری و توزیع بسته های حمایوی از قبیل کیت دوا، کیت اصلاح طویله و خشت مولاسس برای (12500) دوازده هزار پنچصد تن مستفدین مالدار مرد و (20000) بیست هزار تن زن در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل،  بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، هرات، خوست، وردک، بادغیس، هلمند، زابل، کندهار، نیمروز، فراه، نورستان، پکتیکا و دایکندی).

85%

0%

توزیع (270) فرد گاو شیری

خریداری و توزیع (270) فرد گاو شیری برای (270) خانم روستایی  در ولایات ( کابل، فاریاب و ارزگان).

85%

12%

ایجاد (90) باب ‌سردخانه صفر انرژی پیاز و کچالو

ایجاد (90) باب ‌ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در ولایات (لوگر، غزنی، کابل، فراه و بادغیس).

85%

85%

پیشبرد از سطح (12 به 20 فیصد) کار سردخانه های تجارتی

ایجاد  (8) باب سردخانه عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن  میرسد در6  ولایت شامل (کابل، هرات ، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

50%

0%

ایجاد (5) باب سیلو فلزی و یک باب گدام

اعمار (5) باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی 195000 یکصدو نود پنج هزار متریک تن گندم در ولایات (کابل، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان) از جمله سیلو کابل، هرات و کندهار طی سال جاری 50% کار فزیکی آن پیشرفت خواهند نمود و متباقی سیلو ها موقعیت ساختمان آن نیز مشخص میگردد

50%

0%

حمایت و انکشاف  (پالیسی ها، مقرره ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه  و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های زراعتی).

توزیع مبلغ (148800000) افغانی قرضه

توزیع (148800000) یکصدو چهل هشت میلیون هشتصد هزار افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای 4000 چهار هزار مرد و زن در ولایات کابل، پروان، بلخ، هرات و ننگرهار.

80%

55%

تدویر (33500) جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه)

تدویر (33500) سی و سه هزار پنجصد جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

85%

35%

برنامه های آموزشی برای (21875) تن از دهاقین و مالداران

تدویر برنامه های آموزشی برای (21875) بیست یک هزار هشت صدو هفتاد پنج نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.

85%

87%

دایر نمودن ورکشاپ معلوماتی FLRC

دایر نمودن یک بار ورکشاپ های FLRC برای دهاقین و مالداران در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

85%

85%

ایجاد و تجهیز (4) باب مراکز آموزشی FLRC

ایجاد و تجهیز (4) باب مراکز آموزشی دهاقین FLRC و خریداری 4 بسته ماشین آلات زراعتی از قبیل (تراکتور، تریشر و لیزر لیول) در ولایت هرات، ننگرهار و بلخ

85%

30%

ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین

ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

75%

0%

تکمیل و بهره برداری مرکز پروسس لبنیات

پیشرفت از 5 الی 100 فیصد کار مرکز پروسس لبنیات که ظرفیت تولید (30000) لیتر شیر در روز دارد در ولایت کابل

70%

70%

تهیه (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی

خریداری و توزیع (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات که مجموعاً بتعداد (500) بسته برای (500) خانم بی بضاعت در ولایات (هلمند، کندهار، غزنی، کابل و ننگرهار). 

85%

15%

تهیه (100) بسته صنایع دستی

خریداری و توزیع (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم در ولایت کابل .

85%

85%

تهیه (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی

خریداری و توزیع (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.

85%

0%

ایجاد (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات

اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان

85%

50%

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری، اعمار (50) باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت (850) متر مربع در بادام باغ ولایت کابل.

85%

35%

قیر ریزی سرک های داخل فارم بادام باغ بطول (3485) متر و (3600) متر مربع پارکینگ

قیر ریزی سرک به طول (3485)  سه هزار چهارصدو هشتاد پنج متر در داخل فارم بادام باغ کابل و (3600) سه هزار ششصد متر مربع پارکینک.

85%

50%

اصلاح و بازنگری (19) سند تقنینی، پالیسی و تفاهم نامه ها

اصلاح و بازنگری (12) سند تقنینی، (4) سند پالیسی و (3) تفاهم نامه های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

70%

35%

وصل (22) ریاست به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام

وصل (22) ریاست های زراعت در ولایات (ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک) به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.

90%

0%

تهیه اجناس VoIP 

تهیه و خریداری اجناس VoIP  و وصل آن در 7 ریاست زراعت ولایات ( تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، بامیان، هلمند و غزنی).

75%

50%

تهیه انتی ویروس و (21) قلم جنس تکنالوژی معلوماتی

تهیه و خریداری انتی ویروس و (21) قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکهً مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

100%

70%

ایجاد شبکه استندرد برای (28) ریاست های زراعت ولایات

ایجاد (28) شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات (غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

58%

2%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت علفچر ها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شد).

  احیاء وحفاظت (233) جریب قوریه

تولید  (1960000) یک میلیون نه صدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در ولایات (دایکندی، پنجشیر، غور، فراه، هرات، بادغیس، کندز، بدخشان، ارزگان، کندهار، هلمند، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنگان، پکتیکا، غزنی، لوگر، میدان وردک و پروان).

75%

75%

ایجاد (170) جریب باغ توت،  عناب و بادام

احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر، (70) جریب باغ عناب در ولایت فراه و احداث (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان.

75%

75%

ایجاد (28) انجمن علفچر ها و نباتات طبی، (14) اتحادیه  و تثبیت (2400) هکتار ساحه برای تطبیق پروژه

شناسای و ایجاد (28) انجمن علفچر ها و نباتات طبی، تعداد (14) اتحادیه  و تثبیت (2400) دو هزار چهار صد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بدخشان، بلخ و سمنگان).

85%

85%

تهیه (4000) پکیج ارزش افزایی شیره و ارزش افزایی شیره بته های هنگ

خریداری و توزیع (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ و همچنان توزیع (2000) دوهزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ونباتات طبی در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بلخ و سمنگان).

85%

30%

تهیه (484) کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه

خریداری و کشت (484) کیلو گرام تخم پسته جلغوزه با کیفیت در ساحه (500) هکتار زمین در ولایت بادغیس، سمنگان ، کاپیسا و نورستان.

85%

85%

تهیه (800) پکیج زیره

خریداری و توزیع (400) پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و (400) پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها ونباتات طبی  در ولایت بدخشان.

85%

40%

احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه

احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان.

85%

85%

تولید (222000) اصله نهال چارمغز و جلغوزه

تولید (222000) دو صدو بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در ولایت لغمان.

85%

85%

ایجاد (500) متر پیاده رو و (8) باب سایه بان

ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با سایز 3*3 متر در بند امیر در ولایت بامیان.

85%

15%

تثبیت (1264) هکتار ریگهای روان

تثبیت (1264) یک هزار دو صدو شصت چهار هکتار ریگ های روان و کشت (5999) پنج هزار نه صدو نودو نو کیلوگرام تخم گز، ساکیاول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ).

85%

55%

ایجاد (8) باب ذخیره کوچک آب و (1000) مترمکعب چکدم در ساحات جنگلات

اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب هر کدام به اندازه 3*3*1 جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم به منظور کاهش سرعت آب و فرسایش خاک در ولایت کنر.

85%

85%

ایجاد (24000) متر مکعب چکدم در ساحات جنگلات

اعمار (24000) بیست و چهار هزار متر مکعب چکدم و ذخیره کوچک آبی در ساحات آبریزه ها در ولایات (هرات، فراه، غور، کندهار، بغلان و سمنگان).

85%

25%

ایجاد (160) باب بند خاکی آبگردان در ساحات جنگلات

اعمار (160) باب بند خاکی آبگردان در ولایات (هرات، فراه، غور، بغلان، کندهار و سمنگان).

85%

26%

ایجاد (3) شبکه آبیاری و حفر (3) حلقه چاه در ساحه کمر بند سبز

اعمار (3) شبکه آبیاری با سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها و حفر سه حلقه چاه همرا با واترپمت ان

85%

15%

مجموع

تعداد مجموع فعالیت ها (91)

اوسط فیصدی پیشرفت در ربع (سوم)  82.23 فیصد

اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها 48.36 فیصد

 

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در ربع (سوم) سال مالی 1399

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

1

احیاء، بازسازی و تقویه سیستم های آبیاری از طریق (افزایش زراعت آبی، افزایش ساحات زمین های تحت آبیاری و تقویه چهار چوپ های قانونی و نهادی).

از مجموع احیا و باز سازی (121) شبکه آبیاری شامل پلان در 24 ولایت کشور کار احیاء و باز سازی (21) شبکه آبیاری در 9 ولایت کشور تکمیل، 45 شبکه در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکاتی جهت احیاء و باز سازی (55) شبکه دیگر جریان دارد (این فعالیت مطابق پلان ربع سوم سال جاری پشرفت نموده است)

احداث، احیاء و باز سازی شبکه های آبیاری در ساحه تطبیق پروژه از (86فیصد) ضایعات آب جلوگیری نموده باعث افزایش محصولات زراعتی و در آمد دهاقین می گردد.

از مجموع پروژه احیا و باز سازی (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم شامل پلان؛ کار احیاء و باز سازی (104) کانال آبیاری تکمیل و پروژه احیاء و بازسازی (140) کانال در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکاتی جهت احیاء و بازسازی (191) کانال دیگر جریان دارد (این فعالیت مطابق پلان ربع سوم یشرفت نموده است)

کانال های آبیاری در مزرعه از (70فیصد) ضایعات آب جلوگیری نموده و سبب افزایش محصولات زراعتی می گردد.

2

حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید گندم و سایر غله جات برای مصرف کنندگان، افزایش محصولات مالداری برای مصرف کنندگان، افزایش تولید حبوبات، محصولات باغداری و سبزیجات و تقویه نهاد ها

پول جهت ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم به مستوفیت های ولایات انتقال، مستفدین انتخاب و کار جریان دارد (این فعالیت مطابق پلان در ربع سوم 75 فیصد پشرفت نموده است)

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.

کار ایجاد (1820) یک هزار هشتصدو بیست قطعه نمایشی شالی در 8 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.

ایجاد (1350) یک هزار سه صدو پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات در 6 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.

کار ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری در ولایت لوگر و ننگرهار تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی جواری برای دهاقین سبب معرفی ورایتی های پرحاصل، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات محصولات می گردد.

کار احداث (500) قطعه نمایشی پخته در 10 ولایت مطابق به پلان (90 فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی پخته برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری، افزایش تولیدات و تضمین کیفیت محصولات در بازار های داخلی و خارجی می گردد.

کار ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین در 20 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی سایبین برای دهاقین سبب معرفی نبات سایبین در خانواده ها، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات سایبین می گردد.

کار تفتیش ساحه (66000) شصت شش هزار جریب مزارع تخم بذری  و توزیع (4000) قطعه سرتفکیت توزیع و  تکمیل گردیده است.

تفتیش در مزرعه سبب کنترول تولید تخم های اصلاح شده بذری و تضمین کیفیت آن می گردد.

از مجموع احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ شامل پلان در 4 ولایت؛ پروژه احداث (50) باب آن به دلیل عدم موجودیت بودجه از سوی وزارت محترم مالیه لغو شد. همچنان پروژه 160 باب با (60 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

احداث سبز خانه های عصری سبب تامین مصئونیت غذایی خانواده ها، دسترسی مردم در فصول مختلف به سبزیجات و بلند بردن اقتصاد خانواده ها می گردد.

کار احداث (4771) چهار هزار هفتصدو هفتاد یک هکتار باغهای جدید درختان مثمر، (195) هکتار باغ های متراکم و نیمه متراکم و (2000) دو هزار هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین، رشد و توسعه باغداری و جلب سرمایه های خارجی گردیده همچنان زمینه اشتغال زایی برای دهاقین را فراهم می نماید.

از مجموع پروژه نصب سیستم چیله در (166) هکتار باغات انگور شامل پلان؛ کار نصب (16) هکتار آن به دلیل عدم موجودیت بودجه از طرف (دونر) لغو گردید. و کار متباقی آن با (85 فیصد) جریان دارد (این فعالیت مطابق پلان پشرفت نموده است).

ایجاد چیله انگور سبب جلوگیری از امراض و آفات، افزایش حاصلات و بهتر شدن کیفیت انگور می گردد.

از مجموع پروژه انجام (482) سیت تجربه تحقیقاتی شامل پلان؛ به تعداد (410) تجربه آن در اثر انجام فعالیت های تحقیقاتی در 19 فارم تحقیقاتی انجام شده است.

انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی ورایتی های جدید که با محیط های اقلیمی کشور توافق داشته باشد، میگردد.

به تعداد (1290) یک هزار دو صدو نود باب باغچه های خانگی سبزیجات برای (1290) خانم روستایی در 7 ولایت کشور احداث شده است.

احداث باغچه های خانگی برای خانم های زراعت پیشه سبب بلند بردن اقتصاد خانم ها و تامین مصئونیت غذایی در خانواده ها می گردد.

کار توزیع (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل تکمیل گردیده است.

حمایت از خانم های زراعت پیشه سبب توانمند سازی اقتصاد خانواده ها می گردد.

پروژه اعمار تعمیر انستیتیوت زعفران ولایت هرات مطابق پلان (65 فیصد) پیشرفت نموده است.

ایجاد تعمیر انستیتیوت زعفران باعث سهولت های کاری در تمام مراحل پروسس زعفران می گردد.

پروژه توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در 28 ولایت تکمیل گردیده است.

توزیع تخم پسته سبب ترویج و افزایش باغات پسته در زمین های خشک می گردد.

کار مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور مطابق پلان در 9 ماه سال مالی با (85فیصد) پیشرفت جریان دارد.

مجادله علیه آفات و امراض سبب جلوگیری از امراض نباتی، رشد  حاصلات و بلند رفتن  کیفیت محصولات  زراعتی می گردد.

پروسه خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در 9 ولایت مطابق پلان در 9 ماه سال مالی با (85فیصد) پیشرفت جریان دارد.

تطبیق واکسین سبب (35 فیصد) کاهش در مرگ و میر حیوانات، تکثیر و اصلاح نسل بهتر حیوانات ‌می گردد. همچنان از شیوع امراض مشترک بین انسانها و حیوانات جلوگیری به عمل می آورد.

تطبیق (1932500) یک ملیون نوصدو سی دو هزار پنجصد دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

تطبیق واکسین بالای حیوانات سبب کاهش مرگ  میر حیوانات در ساحه تطبیق میگردد.

مرحله تطبیق برنامه کنترول کنه برای جلوگیری انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور مطابق به پلان (85 فیصد) پیشرفت نموده است.

راه اندازی کمپاین کنترول کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.

پروسه عقد قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs) به منظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان) تکمیل گردیده است.

قرارداد با کلنیک های ساحوی وترنری سبب فراهم سازی تسهیلات در جمع آوری امراض قابل نشر و ارایه آن به سازمان جهانی بیماری های حیوانات OIE گردیده است.

کار ایجاد (90) باب ‌ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در 5 ولایت مطابق پلان ربع سوم با (85) فیصد پیشرفت جریان دارد.

ایجاد سردخانه های صفر انرژی سبب نگهداری محصولات زراعتی و فراهم آوری تسهیلات در وقت رفع حاصل می گردد.

3

حمایت و انکشاف تجارت های زراعتی (پالیسی ها، مقرره ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه ها و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های زراعتی

از مجموع برنامه های آموزشی برای (21875) بیست یک هزار هشت صدو هفتاد پنج نفر دهقان و مالدار شامل پلان؛ تا اکنون برای (19156) نوزده هزار یک صدو پنجا شش  دهقان و مالدار برنامه های آموزشی تدویر یافته است.

تدویر برنامه های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری، کنترول امراض و آفات نباتی و تفتیش مزرعه گردیده است.

تدویر برنامه های آموزشی (FLRC) برای دهاقین و مالداران در 7 ولایت مطابق به پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

تدویر برنامه های آموزشی برای دهاقین و مالداران سبب آشنایی با تکنالوژی های عصری و بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری می گردد.

کار اعمار مرکز پروسس لبنیات به ظرفیت تولید (30000) سی هزار لیتر شیر در روز مطابق پلان وزارت  با (70 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد فابریکه پروسس لبنیات سبب حمایت کوپراتیف های مولدین شیر، افزایش تولید شیر در سطح قریه جات و بلند بردن تولیدات داخلی می گردد.

پروسه خریداری و توزیع (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم با (85 فیصد) پیشرفت در ولایت کابل جریان دارد

دسترسی خانم ها به ابزار و وسایل صنایع دستی جهت تشویق آنها در عرصه زراعت و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آن ها می گردد.

4

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت ععلفچر ها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شده

کار تولید  (1960000) یک ملیون نو صدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در 24  ولایت مطابق پلان با (75فیصد) وزارت پیشرفت و جریان دارد.

تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی، کاهش آلودگی ها، بهبود محیط زیست و تقویه فرهنگ نهال شانی می گردد.

کار احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر ، (70) جریب باغ عناب در ولایت فراه و احداث (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان مطابق به پلان با (75 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

احداث باغات سبب معیشت جوامع روستایی، رشد اقتصادی و بهبود محیط زیست در مناطق تحت پوشش می گردد.

کار شناسایی و ایجاد (28) انجمن علفچرها و نباتات طبی، (14) اتحادیه و تثبیت (2400) دو هزار چهار صد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در 6 ولایت مطابق به پلان با (85فیصد) پیشرفت جریان دارد.

احیا و حفاظت از علفچر ها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، رشد مالداری بهبود معیشت جوامع روستایی، جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبی گردیده است.

پروسه خریداری و کشت (484) کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه جهت احداث (500000) پنجصد هزار هکتار باغ های پسته و جلغوزه مطابق پلان با (85فیصد) پیشرفت و جریان دارد

ایجاد باغات پسته سبب توسعه ساحات باغات پسته و جلغوزه، ترویج کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

کار اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم به مطابق به پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد ذخیره آب و چکدم سبب جلوگیری از ضایعات آب و فرسایش خاک میگردد

کار تولید (222000) دوصدو بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در ولایت لغمان مطابق پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد باغات چارمغز و جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات چارمغز و جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

کار احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان مطابق به پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد باغات جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا در ربع (سوم) سال مالی 1399

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

1

از مجموع ایجاد (121) باب آبریزه شامل پلان؛ پول ایجاد (100) باب آن به مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید. بتعداد (9) باب آن در 3 ولایت تکمیل شده و کار ایجاد (12) باب آن با پیشرفت (60 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

48%

به دلیل تعدیل بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را در ابتدا سال به کندی مواجه ساخت.

2

از مجموع اعمار  (1790) یک هزار هفت صدو نود متر دیوار استنادی کانال شامل پلان؛ اعمار 200 متر دیواری استنادی در پل سراچه ولسوالی بهسود ننگرهار که موثریت اقتصادی نداشته حذف گردید. همچنان اعمار 1590 متر دیوار استنادی در ولایت ننگرهار و جوزجان جریان دارد.

55%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

3

از مجموع پروژه اعمار (17) باب حوض ذخیره اب شامل پلان؛ پروژه اعمار (15) باب آن از طرف تمویل کننده (دونر) برای سال آینده انتقال گردیده است. کار اعمار متباقی (2) باب حوض آب با (40 فیصد) پیشرفت در ولایت جوزجان در جریان است.

66%

با شیوع ویروس کرونا از جانب تمویل کننده (دونر) در پلان تطبیقی سال 1399 پروژه (HVCDSP)  تغییرات وارد گردید به همین دلیل این فعالیت مطابق پلان تطبیق نشد.

4

پروسه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجصدو هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم  در (34) ولایت.

15%

نسبت مشکلات بودجوی تطبیق آن  مطابق به پلان صورت نگرفته است. فعلاً تحت ارزیابی در اداره تدارکات ملی قرار دارد.

5

از مجموع (75000) هفتادو پنج هزار متریک تن گندم کمکی کشور هندوستان تا فعلاً به مقدار (40473) چهل هزار چهار صدو هفتادو سه هزار متریک تن آن انتقال گردیده  ومتباقی در حال انتقال است. قابل ذکر است به نسبت نبود بودجه پروژه خریداری (7500) هفت هزار پنجصد متریک تن گندم از جانب وزارت مالیه لغو شد.

46%

از اینکه مدتی مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود بود پروسه انتقالات گندم کمکی کشور هندوستان زمان گیر شد.

6

کار احداث (903) قطعه نمایشی زعفران جریان دارد.

45%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

7

از مجموع اعمار (432) باب کشمش خانه شامل پلان؛ پول اعمار (240) باب آن به مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید. پروژه اعمار (192) باب متباقی آن با (60 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

50%

به دلیل تعدیل بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

8

برای (2050) دو هزارو پنجاه تن از دهاقین قرضه های زراعتی و مالداری توزیع شده است. پروسه توزیع قرضه ها نظر به تقاضای دهاقین جریان دارد.

55%

از اینکه توزیع قرضه های زراعتی و مالداری بنابر درخواست و تقاضای دهاقین و مالداران صورت می گیرد تطبیق این فعالیت به دلیل قرنطین و حضور کم رنگ دهاقین مطابق پلان پیشرفت ننموده است.

9

به تعداد (11180) یازده هزارو یک صدو هشتاد جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) دایر شده است. تدویر متباقی جلسات جریان دارد.

35%

شیوع ویروس کرونا تدویر برنامه های آموزشی را با تاخیر مواجه ساخته است.

10

از مجموع پروژه اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایات ننگرهار و جوزجان؛ کار اعمار یک باب مرکز پروسس در ولایت جوزجان تکمیل گردیده است. پروسه ارزیابی تدارکاتی متباقی دو باب دیگر جریان دارد.

50%

شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند کاری را به کندی مواجه ساخته است.

11

کار تثبیت (1264) یک هزار دو صدو شصت چهار هکتار ریگ های روان و کشت 5999 پنج هزار نو صدو نود نو کیلوگرام تخم گز، ساکساول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ) جریان دارد.

55%

شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

12

کار قیر ریزی سرک به طول 3485  سه هزار چهارصدو هشتاد پنج متر در داخل فارم بادام باغ و (3600) سه هزار ششصد متر مربع پارکینک جریان دارد.

50%

به نسبت شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته و مطابق پلان پیشرفت ننموده است.

13

از مجموع پروژه ایجاد مساحت (412) جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات شامل پلان؛ پروژه ایجاد مساحت (312) جریب زمین آن از طرف  (دونر) تنقیص شد و متباقی 100 جریب آن در ولایت ننگرهار تکمیل گردیده است.

33%

به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید.

14

پروسه نصب اجناس VoIP در 7 ولایت جریان دارد .

50%

شیوع ویروس کرونا در ابتدار سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

15

پروسه خریداری انتی فیروس و (21) قلم اجناس برای تجهیز سرور روم و پاور روم در شبکه مرکزی وزارت زراعت تکمیل و در حال تطبیق است.

70%

شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

16

از مجموع اصلاح و بازنگری 12 سند تقنینی، 4 سند پالیسی و 3 تفاهم نامه،  بتعداد 7 سند آن بررسی و مبتاقی تحت کار است.

35%

شیوع ویروس کرونا و طرنطین سبب تاخیر در اصلاح و بازنگری اسناد گردید.

17

اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان به اعلان مجدد سپرده شده است.

6%

به دلیل عدم شرکت واجد شرایط برای ساخت شلتر قرارداد تدارکاتی مجددا به اعلان رفته است.

18

پروسه تدارکاتی اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت (3000)  سه هزار تن که در ولایت زابل تکمیل شده است.  وزارت محترم مالیه بنابر کمبود بودجه با پروژه اعمار (1) باب گدام دیگر به ظرفیت (5000) پنج هزار تن در ولایت فراه موافقت نکرده است.

7%

به دلیل عدم موافقه وزارت محترم مالیه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

19

پروسه تدارکات جهت پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ جریان دارد.

8%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

20

کار تطبیق (3437000) سه ملیون و چهار صدو سی و هفت هزار دوز واکسین بروسلوز در سطح 34 ولایت کشور در حال تطبیق است.

40%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

21

کار احیای مجدد (2) فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان جریان دارد.

40%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در شروع سال به کندی مواجه ساخت.

22

از مجموع اعمار (15) باب سیلوی کوچک سایلج شامل پلان؛ در 4 ولایت کشور به تعداد (12) باب آن در حال تطبیق است.

80%

به نسبت کمبود بودجه و همچنان شیوع ویروس کرونا روند تطبیق را به کندی مواجه ساخته است.

23

اعمار و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در 5 ولایت کشور در حال تطبیق است.

40%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

24

اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در 5 ولایت کشور در حال تطبیق است.

45%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

25

کار اعمار (3) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز در مرحله ارزیابی تدارکاتی و تدارکات قرار دارد.

8%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

26

پروسه تدارکات و توزیع  جهت ایجاد (4722) چهار هزارو هفت صدو بیست و دو فارم مرغ های تخمی جریان دارد.

22%

شیوع ویروس کروناو همچنان دوباره به اعلان دادن خریداری مرغ روند فعالیت تطبیق را به کندی مواجه ساخته است.

27

پروسه خریداری (270) فرد گاو شیری در مرحله ارزیابی تدارکاتی قرار دارد.

12%

شیوع ویروس کرونا و تدارکات روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

28

پروسه تدارکات و خریداری (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات برای 5 ولایت جریان دارد. 

15%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

29

توزیع (1450) یک هزارو چهار صدو پنجاه بسته باغداری تکمیل و کار متباقی آن جریان دارد.

80%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

30

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری با شیوع ویروس کرونا برگزار نگردید. اعمار 50 باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت 850 متر مربع در حال تطبیق است

35%

شویع ویروس کرونا در ابتدا سال تطبیق فعالیت ها را به کندی مواجه ساخته است.

31

کار ایجاد 500 متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار 8 باب سایه بان با سایز 3*3 متر در بند امیر ولایت بامیان در حال جریان است.

15%

شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

32

کار اعمار 24000 بیست چهار هزار مترمکعب چکدم وذخیره کوچک ابی درساحات ابریزه ها در 6 ولایت جریان دارد.

25%

شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق را به کندی مواجه ساخت.

33

کار اعمار 160 باب بند خاکی آبگردان در 6 ولایت جریان دارد.

26%

شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

34

کار خریداری 100 عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور در حال جریان است.

15%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در شروع سال به کندی مواجه نمود.

35

پروسه تدارکات و خریداری 300 پایه ماشین قطع کننده علوفه ( chopper machine) برای مالداران در 7  ولایت.

6%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

36

پروسه تدارکات جهت ایجاد و تجهیز (4) باب مرکز آموزشی دهاقین (FLRC) و خریداری (4) بسته ماشین آلات زراعتی در ولایات هرات، ننگرهار، بلخ و کابل جریان دارد.

30%

 شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

37

پروسه و توزیع 2000 دو هزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ و همچنان توزیع 2000 دوهزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ونباتات طبی در 5 ولایت جریان دارد.

30%

شیوع ویروس کرونا روند کاری را در ابتدار سال به کندی مواجه ساخته است.

38

روند توزیع  400 پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و 400 پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها ونباتات طبی  در ولایت بدخشان جریان دارد.

40%

شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند کاری را به کندی مواجه ساخت.

39

از مجموع اعمار 3 شبکه آبیاری با سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها، بنابر کمبود بودجه پروژه اعمار (2) شبکه آبیاری و حفر سه حلقه چاه عمیق از سوی وزارت محترم مالیه حذف گردیدو کار اعمار یک باب شبکه باقیمانده جریان دارد.

15%

شیوع ویروس کرونا و مشکلات بودجوی روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

40

از مجموع احداث (75) باب قوریه درختان مثمر شامل پلان در 8 ولایت کشور در حال جریان است

45%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

41

کار های ابتدایی ایجاد 28 شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات در حال جریان است.

2%

در ابتدا سال نظر به مکتوب شماره 16266 مورخ 24/9/1398 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) این وزارت نتوانست کار آغاز نماید. فعلاً کار های ابتدایی جهت آغاز پروسه تدارکات آغار گردیده است.

ج: فعالیت های آغاز نشده در ربع (سوم) سال مالی 1399

شماره

عنوان فعالیت

دلایل عدم آغاز فعالیت

1

اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران  در 17 ولایت کشور

پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.

2

نصب سیستم آبیاری قطره یی در (8) هکتار باغات مثمر در 8 ولایت کشور

به نسبت مشکل بودجوی و تغیر پلان تطبیقی پروژه این فعالیت تطبیق نشد.

3

اعمار (200) باب چک دم های کنترولی در 18 ولایت کشور

پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.

4

توزیع 100 پایه واترپمپ سولری در 18 ولایت.

پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.

5

کار اعمار 50 واحد تولید کود کمپوست در 15 ولایت کشور.

پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.

6

ایجاد 22 هکتار باغات میوه به سیستم چیله در 11 ولایت.

به دلیل تغییر در پلان تطبیقی پروژه این فعالیت آغاز نگردید.

7

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و باغیس

به نسبت شیوع آفات و امراض پول این پروژه تعدیل شده در بخش مبارزه با آفات و امراض نباتی.

8

خریداری بسته های حمایوی برای (32500) سی دو هزار پنج صد تن مالدار.

پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.

9

ایجاد (8) باب سردخانه عصری هر یک به ظرفیت (5000) پنج هزار متریک تن در 6 ولایت.

دیزاین این پروژه تکمیل گردیده است اما بنابر بلند بودن هزینه در سال جاری بودجه کافی از طرف وزارت مالیه در اختیار این وزارت قرار نگرفت بناءً تطبیق آن آغاز نگردید.

10

کار اعمار 5 باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیبت مجموعی 195000 یکصدو نود پنج هزار متریک تن گندم در 6 ولایت کشور فعلا متوقف است

به دلیل مشکلات تخنیکی و عدم موجودیت شرکت واجد شرایط داخلی کار اعمار سیلو های ولایات کندهار، هرات و کابل تکمیل نگردید. همچنان مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری از جانب تمویل کننده پروژه مسدود گردید.

11

اعمار (1) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن و مصئون اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.

پول تطبیق این فعالیت بنابر ضرورت اولیه مجادله با امراض نباتی تعدیل و به مصرف رسیده است.

12

کار اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار) بودجه آن به فارم مرغداری بگرامی انتقال گردیده است.

پول ایجاد فارم های تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی طبق هدایت شماره (772) مورخ 19/5/1398 مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون تصفیه امور مالی و ساختمانی فارم مرغداری بگرامی به حساب شرکت قراردادی انقتال گردیده است

13

کار ایجاد 80 مرکز خدمات برای دهاقین در 34 ولایت.

پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.

14

کار اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار.

تکمیل نشدن دیزاین و برآورد پروژه و همچنان کافی نبودن بودجه، شروع نگردید.  

15

کار وصل 22 ریاست زراعت ولایات به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.

نظر به مکتوب شماره 16266 مورخ 24/9/1398 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از بورد اداره اترا اغاز نماید.

16

خریداری و توزیع 500 پکیچ پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.

به دلیل نبود بودجه از طرف وزارت محترم مالیه رد شده است.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

کمبود بودجه انکشافی سبب کاهش تطبق برنامه استراتیژیک زراعتی و مالداری در کشور گردیده است.

در صورت موجودیت بودجه کافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مصمم است برنامه های استراتژیک خویش را به وجه احسن تطبیق نماید .

شیوع ویروس کرونا در کشور در ابتدا سال سبب بطی شدن تطبیق پروژه های انکشافی گردید.

با کاهش خطرات ویروس کرونا پروژه های انکشافی به شکل نورمان آن تطبیق خواهد شد.

فعالیت های در حال اجرا خارج از پلان در ربع (سوم) سال مالی 1399

شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان

نتایج

دلایل عدم شمولیت در پلان

1

کار اعمار (3917) سه هزار نو صدو هفده باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 16 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، هرات، بادغیس و فراه با (43 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد کشمش خانه ها سبب بلند بردن کیفیت کشمش و کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش  صادرات  به مارکیت های منطقه یی وفرا منطقه می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه  و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

2

کار اعمار (3167) سه هزار یکصدو شصت هفتاد باب ذخیره گاه پیاز هر یک به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، ارزگان، نیمروز، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، بادغیس و فراه با (39 فیصد) پیشرفت جریان.

با ایجاد ذخیره گاه میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه  و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

3

کار اعمار (2364) دو هزار سه صدو شصت چهار باب ذخیره گاه کچالو هریک به ظرفیت 10 تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، نورستان، هرات، بادغیس و غور با (30 فیصد) پیشرفت جریان دارد

با ایجاد ذخیره گاه میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلندرفت ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه  و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

4

کار اعمار (475) باب سردخانه هر کدام به ظرفیت 25 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، زابل، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، بادغیس و غور با(21 فیصد) پیشرفت جریان دارد

ایجاد سردخانه ها میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب  انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه  و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

5

کار نصب (1113) یک هزار یکصدو سیزده پایه ماشین خشک کن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کندهار، هلمند، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، بادغیس و فراه با(20 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ضایعات محصولات زراعتی در فصل رفع حاصل کاهش میدهد و پروسس محلی را سریع تر و در زمان کمتر انجام  میدهد

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه  و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

 

 

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399

 

مجموع بودجه

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

به رقم

1,264,537,826

14,148,432,985

15,412,970,811

به کلمات

یک ملیارد و دوصد و شصت و چهار ملیون و پنجصد و سی و هفت هزار و هشتصد و بیست و شش افغانی

چهارده ملیارد و یکصد و چهل و هشت ملیون و چهارصد و سی و دو هزار و نه صد و هشتاد و پنج افغانی

پانزده ملیارد و چهارصد و دوازده ملیون و نه صد و هفتاد هزار و هشتصد و یازده افغانی

پلان مصرف بودجه در ربع (سوم) سال مالی 1399

پلان مصرف

مقدار بودجه عادی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده

مقدار بودجه انکشافی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده

مجموع

به رقم

971,783,051

13,861,585,783

14,833,368,834

به کلمات

نه صد و هفتادو یک ملیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و پنجاه و یک افعانی

سیزده ملیارد و هشتصد و شصت و یک ملیون و پنجصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و سه افغانی

چهارده ملیارد و هشتصد و سی و سه ملیون و سه صد و شصت و هشت هزار و هشتصد و سی و چهار افغانی

مصرف بودجه در ربع (سوم) سال مالی 1399 به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

 

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

 

به رقم

868,812,116

69%

5,777,857,058

41%

 

به کلمات

هشتصدو شصت و هشت ملیون و هشتصد و دوازده هزار و یکصد و شانزده افغانی

شصت و نه فیصد

پنج ملیارد و هفت صد و هفتاد و هفت ملیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار و پنجاه و هشت افغانی

چهل و یک فیصد

 
                 

Documents

گزارش ربع سوم سال مالی 1399.pdf