ریاست توسعه غله‌جات و نباتات صنعتی

mail-admin

معرفی پروژه توسعه کشت زعفران

پروژه توسعه کشت زعفران ازطرف وزارت زراعت ،آبیاری .ومالداری به هدف بلند بردن سطح عواید دهاقین جهت جاگزین شدن زعفران به عنوان کشت بدیل درمقابل کوکنار در34 ولایت کشور تطبیق میگردد .برای تطبیق فعالیت های عمده مانند ایجاد قطعات نمایشی ، آموزش کارمندان ترویج ودهاقین ، انجام فعالیت های بازاریابی داخلی وخارجی ، برند زعفران، جشنواره های زعفران وفعالیت های حمایوی برای دهاقین از بودجه انکشافی وزارت زراعت ابیاری ومالداری درنظر گرفته شده است که ریاست عمومی ترویج وانکشاف زراعت رهبری و مدیریت طرح و تطبیق پروژه را به عهده داشته، و ریاست های تدارکات در قسمت امور تدارکاتی، ریاست مالی در ارتباط به مسایل مالی و اداری و همچنان ادارات ولایتی زراعت، آبیاری و مالداری ، با یکدیگر همکار و هماهنگ کار خواهند نمود.

به اساس اقدامات بنیادی و سازنده وزارت زراعت، آبیاری ومالداری و تلاشهای مکرردهاقین در قسمت کشت و پرورش زعفران، موفقيت قابل ملاحظه درقسمت بلند رفتن سطح توليد وكيفيت این نبات درافغانستان حاصل گردیده است. و زعفران افغانستان را می توان از نظر کیفیت در ردیف بهترين انواع زعفران درماركيت هاي بين المللی قلمداد نمود، چنانچه که طی سال جاری نیز زعفران افغانستان به لحاظ کیفیت مقام اول را درسطح بین المللی کسب نمود.

پروژه زعفران در سالهای گذشته در عرصه ترویج زعفران در 34 ولایت کشورموفقیت های داشته، اما با آنهم تا کنون بعضی چالش هایی در ترویج و انکشاف زعفران وجود دارد که عبارت است از عملی بیشتر در قسمت کشت، پروسس و برداشت زعفران بطور معیاری، کمبود متخصصین زعفران در ولایات و مهمتر از همه نبود امکانات صحی در جهت بازاریابی داخلی و خارجی برای این نبات اشاره نمود. 

پروژه در نظر دارد تا با تطبیق فعالیت های عمده مانند: ایجاد قطعات نمایشی، ایجادمکاتب دهقانی، آموزش کارمندان ترویجی و دهاقین، تکمیل تعمیرانستیتوت تحقیقات زعفران ولایت هرات، انجام فعالیت های بازار یابی داخلی و خارجی وفعالیت های حمایوی برای دهاقین درسال (1399) به موفقیت های بیشتری دست یابد.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه را دهاقین زعفران کار، انجمن های زعفران، اتحادیه سرتاسری زعفران، فروشندگان و تاجرین زعفران، کارمندان ریاست های ادارات زراعت در مرکز و 34 ولایت کشور تشکیل می دهند. مستفید شوندگان غیر مستقیم پروژه عبارت از فامیل های مستفید شوندگان مستقیم، دهاقین همجوار، مصرف کننده گان محصولات، مبادله کننده گان زعفران و سایر اشخاص و نهادهای ذیدخل در این امر می باشند.

اهداف و مقاصد پروژه

پروژه توسعه وانکشاف زعفران در 34 ولایت کشور دارای اهداف و مقاصد مشخص بوده که به صورت مختصر این پروژه دارای دوهدف نهایی وهدف مشخص میباشد:

هدف نهایی:

بلند بردن سطح تولید وعواید دهاقین زعفران کار جهت جاگزین شدن زعفران به عنوان کشت بدیل درمقابل کشت کوکنار  وهم بلندبردن کیفیت زعفران وافزایش عوایدملی.

هدف مشخص:

ایجاد قطعات نمایشی، توزیع پیاز زعفران، آموزش کارمندان ترویج ودهاقین، انجام فعالیت های بازاریابی داخلی وخارجی، برندزعفران، برگزاری جشنواره زعفران وفعالیت های حمایوی جهت بلند بردن سطح عواید دهاقین در راستای جاگزین ومعرفی کردن زعفران به عنوان کشت بدیل کوکنار درکشور فعالیت خواهد داشت.

فعالیت های پلان شده پروژه توسعه کشت زعفران وپخته طی سال (1397)

دربخش تولید وبهره وری؛

 • تهیه دستگاه سورت پیاز زعفران برای ریاست زراعت ولایت فاریاب وهرات.
 • خریداری بسته های زراعتی پیاز زعفران معه ضدعفونی آن جهت ایجاد قطعات نمایشی.

دربخش استندردسازی وتضمین کیفیت؛

 • ایجاد مراکز پروسس درسطح ولسوالی هایکه بیشترین ساحات تحت کشت وتولید زعفران راداشته باشد.
 • تهیه وانتقال به تعداد یکصد 100 پایه ماشین ها ی خشک کن اتومات زعفران.
 • پرداخت مصارف لابراتوار کنترول کیفیت درهرات.

ترویج زعفران دربازارهای داخلی وبین المللی؛

 • برگزاری جشنواره درهرات وفاریاب.
 • ایجاد تسهیلات برای حدود 15 شرکت تولیدی وصادرکننده زعفران جهت اشتراک درنمایشگاه های بهاری وخزانی بادام باغ.
 • تبلیغ زعفران افغانستان ازطریق تلویزیون ها برای یافتن جایگاه دربازارهای بین المللی.
 • چاپ ونصب بلبورد های تبلیغاتی.

تحقیقات کاربردی؛

 • اعمارتعمیر انستیتوت تحقیقات زعفران درولایت هرات.

دربخش ظرفیت سازی؛

 • آموزش حداقل 1500 دهاقین زعفران کار مرد درزمینه تولید.
 • اموزش به تعداد 500 تن خانم زعفران کار درزمینه تولید وپروسس.
 • آموزش 10 نفر تکنیشن لابراتوار درخارج.
 • ایجاد 50 مکتب دهقانی.

گزارش فعالیت های انجام شده پروژه توسعه کشت زعفران وپخته طی سال 1397

 1. احداث 940 قطعه نمایشی زعفران در33 ولایت کشور.
 2. توزیع ادویه ضد عفونی و 940 بسته  زراعتی شامل (دستکش، سبد پلاستیکی، قطی المونیمی، چپن ، ماسک ، پنس)
 3. تهیه وتوزیع 100 پایه ماشین خشک کن اتومات زعفران به 33 ولایت کشور.
 4. ایجاد تسهیلات برای شرکت های تولیدی وصادرکننده زعفران جهت اشتراک درنمایشگاه بهاری بادام باغ.
 5. تبلیغ زعفران افغانستان ازطریق تلویزیون های داخلی و نصب هشت بلبورد تبلیغاتی زعفران جهت بلند بردن اگاهی مردم.
 6. اموزش 2000 تن دهاقین زعفران کارمرد وزن در زمینه  تولید ، پروسس وبسته بندی زعفران وایجاد 25 مکتب مزرعه دهقانی زعفران در33 ولایت کشور.
 7. برگزاری جشنواره ګل زعفران در ولایات هرات و فاریاب.
 8. تجهیز تعداد 6 مرکز پروسس معیاری زعفران در ولایات هرات و فاریاب.
 9. تربیه 50 تن ترینر تخنیکی زعفران  ازجمله کارمندان ترویجی در 33 ولایت کشور.
 10. اعزام و تربیه 10 تن تکنیشن لابراتوار کنترول کیفیت زعفران در کشور هندوستان.
 11. تدویرجلسات کمیته ملی حمایت از انکشاف پایدار زعفران با اشتراک نماینده ګان 14 ادارات ذیربط درمرکز وزارت.
 12. استخدام کاراموزان درپروژه توسعه کشت زعفران.
 13. اعزام 17 تن دهاقین زعفران کار از11 ولایت کشورجهت بازدید ازمزارع زعفران  واشنایی با پرکتس هار جدید دربخش زعفران به جمهوری اسلامی ایران.
 14.  تدویر ورکشاپ با شتراک تمامی دست اندر کاران صنعت زعفران از ۳۴ ولایت جهت بحث روی مشکلات،چالشها و راه حل ها در مرکز وزارت و ولایت بلخ و هرات .
 15. تجهیز لابراتوار کنترول کیفیت زعفران در  ولایت هرات .

فعالیت های پلان شده پروژه توسعه کشت زعفران وپخته طی سال (1398)

دربخش تولید وبهره وری؛

 • خریداری کود تقویتی مخصوص برای 400 قطعه ایجاد شده در 34 ولایت.
 • خریداری پیاز زعفران، بسته های زراعتی وکود تقویتی مخصوص جهت ایجاد قطعات نمونوی استندرد باهدف تولید درفی هکتار 10-8 کیلو.
 • خریداری پیاز زعفران،  بسته های زراعتی، کود تقویتی مخصوص وادویه ضد عفونی جهت ایجاد قطعات تولید پیاز باکیفیت.

دربخش استندرد سازی وتضمین کیفیت؛

 • تجهیزمراکز پروسس برای انجمن زعفران کاران درولایات کابل، غزنی، بلخ وفاریاب.
 • پرداخت مصارف لابراتوار کنترول کیفیت درولایت هرات.

ترویج بازارهای داخلی وبین المللی؛

 • برگزاری جشنواره زعفران درولایات هرات، سرپل وفاریاب.
 • ایجاد برند زعفران درمرکز.
 • چاپ بروشر وپوستر به تعداد (2000).

تحقیقات کاربردی؛

 • اعمارتعمیر انستیتوت تحقیقات زعفران درولایت هرات.

دربخش ظرفیت سازی؛

 • آموزش دهقاین زعفران کارمرد درزمینه تولید.
 • آموزش دهاقین زعفران کار زن درزمینه تولید وپروسس.
 • ایجاد به تعداد (30) مکتب دهقانی.
 • ورکشاب آموزشی ترینران، مدیران ترویج ولایات وولسوالی ها.
 • تدویرجلسات کمیته ملی حمایت ازانکشاف زعفران درمرکز وولایات.

فعالیت متفرقه؛

 • سفرکارمندان ریاست توسعه غله جات بمنظور نظارت حصول اطمنان ازتطبیق فعالیت های پروژه زعفران.

پلان پروژه توسعه کشت پخته؛

 • خریداری وانتقال تخم پنبه بمنظور احداث نمایشی پخته در 14 ولایت.
 • خریداری وانتقال کود یوریا در 14 ولایت.

گزارش فعالیت های انجام شده پروژه توسعه کشت زعفران وپخته طی سال 1398

 1. ایجاد 229 قطعه نمایشی زعفران در33 ولایت کشوراز طریق وزارت زراعت کشت شده است.
 2. اغاز تحقیق بالای تولید گلخانه ای زعفران با همکاری سکتور خصوصی چین و افغانستان
 3. توزیع ادویه ضد عفونی و 229 بسته  زراعتی شامل (دستکش، سبد پلاستیکی، قطی المونیمی، چپن ، ماسک ، پنس)
 4. تهیه وتوزیع کود تقویتی مخصوص برای 400 قطعه زعفران ایجاد شده سالهای گذشته .
 5. تجهیزلابراتوارکنترول وکیفیت درولایت هرات .
 6. ایجاد اتاق های پروسس برای گروپ یا انجمن ها درولایات (غزنی ، بلخ وفاریاب ).
 7. اموزش 4000 دهقان زعفران کارمرد وزن در زمینه  تولید ، پروسس وبسته بندی زعفران.
 8. ایجاد 30 مکتب مزرعه دهقانی زعفران در30 ولایت کشور.
 9. برگزاری جشنواره ګل زعفران در ولایات هرات ، سرپل و فاریاب.
 10. تربیه 50 تن ترینر تخنیکی زعفران  ازجمله کارمندان ترویجی 25 ولایت کشور.
 11. تدویرورکشاپ آ موزشی به سطح زون شمال برای 30 تن کارمندان ترویجی هشت ولایت درولایت بلخ .
 12. تدویرجلسات کمیته ملی  حمایت از انکشاف پایدار زعفران با اشتراک نماینده ګان 14 ادارات ذیربط درمرکز وزارت .
 13. استخدام کاراموزان درپروژه توسعه کشت زعفران .
 14. ایجاد 300 قطعه نمایشی پخته در13 ولایت کشوراز طریق وزارت زراعت صورت گرفت .
 15.  اعمارتعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران درولایت هرات .

نتایج (دست آوردها و تاثیرات):

 • آشنایی دهاقین 34 ولایت کشور با روش های جدید کشت، برداشت، پروسس وبسته بندی زعفران.
 • بهبود در پروسس محصولات زعفران.
 •  بهبود کیفیت محصول زعفران جهت دریافت بازار مطمئن داخلی وخارجی.
 • تشخیص وتثبیت نوعیت زعفران افغانستان به صورت ستندرد بین المللی.
 • افزایش فروش محصولات زعفران افغانی در داخل وخارج از کشور.
 • افزایش درعواید اقتصادی دهاقین بر اثر اشتغال دهاقین در 34 ولایت کشور.
 •  افزایش زمینه کاری در فصول بیکاری دهاقین در34 ولایت کشور.
 • کاهش در مهاجرت های فصلی از قریه جات و ولسوالی به مرکز شهر.
 • کاهش درکشت کوکنار با جاگزین شدن زعفران به عنوان نبات بدیل
 • افزایش مولدیت مزارع زعفران از 3.5 کیلو به 8-10 کیلو در هکتار.
 • افزایش سهم صادرات زعفران افغانستان در بازار های جهانی از 0.45 % به 2.5 %  .
 • تولید علوفه جهت تقویت سكتور مالداري.
 • ایجاد منابع درآمد پایدار ومصئونیت غذایی برای فامیل های روستایی مخصوصا زنان.
 • آموزش افراد مسلكي و فني وراهنمایی دهقان وشاغلین سکتور خصوصی جهت توليد و پروسس و بازاريابي زعفران  بشکل مسلکی.

فعالیت های پلان شده پروژه توسعه کشت زعفران ، پخته ونباتات تیلی طی سال 1399

 1. احداث 305 قطعه نمایشی زعفران ازطریق خریداری وانتقال پیاز زعفران، بسته های زراعتی وکود تقویتی  مخصوص با هدف تولید 8- 10 کیلوگرام درفی هکتارزمین در 33 ولایت .
 2. احداث 20 باب مکتب دهقانی (FFS) زعفرانی در20 ولایت  
 3. احداث 300 قطعه نمایشی پخته در 10 ولایت  
 4. تکمیل 50% کارباقیمانده انستیتیوت تحقیقات زعفران درهرات .
 5. آموزش دهاقین (مرد وزن ) زعفران کار که قطعات نمایشی برای شان ایجاد گردیده ودهاقین همجوارآنها به شمول دست اندر کاران صنعت زعفران به تعداد 1000 نفر در33 ولایت
 6. تدویر ورکشاپ بررسی مشکلات چالشها وراه حل ها با اشتراک نماینده انجمن ها شرکت ها وکا رمندان در مرکز
 7. چاپ به تعداد 4900 جلد مواد آموزشی وتبلیغاتی شامل پوستر ،بروشر وکتاب .
 8. تدویر ورکشاپ آموزشی زعفران برای ترینران ،مدیران ترویج ولایات وولسوالیها در مرکز
 9. تبلیغات تلویزیونی به منظور معرفی زعفران افغانستان
 10. آموزش 1000 نفر دهاقین پخته کار در زمینه تولید و پروسس در10 ولایت
 11. احداث 300 قطعه نمایشی نباتات تیلی (کنجد، شرشم، زغر،گل افتاب پرست وممپلی)
 12. ایجاد 10 کارخانه پروسس نباتات تیلی
 13. کمک به اصلاح 20 کارگاه کوچک در10 ولایت
 14. تشکیل 20 انجمن واتحاد یه ملی در 11 ولایت
 15. آموزش 2000 تن دها قین درزمینه تولید وپروسس در 22 ولایت
 16. تدویرسه ورکشا پ درمورد بررسی مشکلات  چالشها وراه حل ها با اشتراک نماینده انجمن ها ،شرکت ها وکارمندان در مراکز زون ها
 17. چاپ به تعداد 5000 هزار پوستر ، بروشور وکتاب آموزشی وتبلیغاتی
 18. تدویر ورکشاپ ظرفیت سازی کارمندان در مرکز

شرخ مختصر پروژه خریداری گندم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی یوریا:

این  پروژه  باعث افزايش سطح توليد محصولات زراعتي شده که با خريداري مقدار حدود10000متریک تن گندم بذری اصلاح شده و مقدار 20000 متریک تن کود یوریا سطح قيمت هارا نيز به صورت مناسب کاهش می یابد، كه افزايش كشت مشروع را  در پي خواهدداشت  زیرا در نتیجه استعمال تخم  های  بذری ګندم باكيفيت  و کود یوریا حاصلات  بلند رفته  و محصولات  شان  در بازار  ها ی  داخلی  و خارجی  با قیمت  مناسب  بفروش  میرسند  که دهاقین را تشویق می نماید که تاازکشت نامشروع موادمخدردوری نمایدوازطرف دیگراین پروژه میتواندبه شکل مستقیم و غیر مستقیم تعداد ذیاد ازنفوس کشوربه خصوص زنان را به کارمصروف سازد.

فعالیت های پلان شده 1397:

 • خریداری حدود مقدار 10000  متریک تن تخم بذری  اصلاح شده گندم و 20000 متریک تن کود کیمیاوی یوریا.
 •  انتقال و توزیع حدود مقدار 10000  متریک تن گندم بذری و حدود مقدار 20000 متریک تن کود کیمیاوی یوریا به دهاقین مستحق کشور.
 • تشخیص انواع ورایتی های موجود درگدام های شرکت های تولیدی تخم بذری.
 • بازدید اسناد سهمیه بندی به سطح ولسوالیهای ولایات.
 • نظارت ازانتخاب مستفیدشوندگان.
 • نظارت ازجریان پروسه انتقالات در ولایات کشور.
 • نظارت از جریان توزیع تخمهای بذری گندم .

گزارش فعالیتهای انجام شده توزیع گندم بذری سال 1397 :

پروژه ملی توزیع تخم های بذری اصلاح شده گندم و کود کیمیاوی : در سال 1397 به اساس پلان منظورشده وزارت زراعت آبیاری ومالداری قرار بود مقدار 10 هزار متریک تن گندم بذری خریداری وبه دهاقین کشور توزیع گردد اما بناء بر کمبود تولیدات شرکتهای عضو اتحادیه ملی شرکتهای تخم بذری افغانستان و ریاست عمومی تصدی تخمهای بذری مقدار (9150) متریک تن گندم بذری از شرکتهای عضو اتحادیه ملی و مقدار (20000) متریک تن کود کیمیاوی یوریا از تولیدات فابریکه کود و برق مزار شریف خریداری و به تعداد (200000) دهقان واجد شرایط کشور در سطح ولسوالیهای 34 ولایت کشور توزیع گردید با استفاده از تخم بذری اصلاح شده در همین سال دهاقین کشور موازی (80000) هکتار زمین آبی را با تخم های بذری اصلاح شده تحت کشت قرار دادند.

دست آوردها و تاثیرات پروژه 1397

 • بلندبردن سطح حاصلات گندم به سطح کشور.
 • تقویه بنیه اقتصادی شرکت های تولیدی تخمهای بذری در 22 ولایت کشور.
 • افزایش سطح تولیدات شرکتهای تخمهای بذری.
 • ترویج و تکثیر تخم اصلاح شده بذری.
 • آگاهی دهاقین از روش ها و پرکتسهای جدید کشت، برداشت و پروسس شالی و گندم.
 • افزایش گندم درمارکیت های محلی .
 • بلندبردن سطح اقتصادی دهاقین ازناحیه گندم .
 • افزایش ورشد تولیدگندم درولایات مختلف کشور.
 • کاهش واردات گندم از خارج کشور.
 • کاهش فقر درکشور.
 • ایجاد زمینه اشتغال برای مردم درولایات مختلف کشور.
 • بلندرفتن سطح آگاهی حدود 183000 دهقان.
 • آگاهی دهاقین از اهمیت تخم های اصلاح شده بذری و استعمال کود های کیمیاوی.
 • تحت پوشش قرار دادن حدود 366000 جریب زمین زراعتی .
 • افزایش تولید گندم اصلاح شده بذری .
 • کاهش امراض وافات نبات گندم
 • افزایش فضای اعتماد بین دهاقین وکارمندان وزارت زراعت .
 • افزایش علاقه مندی دهاقین به استفاده از تخم های اصلاح شده گندم بذری .

فعالیت های پلان شده 1398:

 • خریداری حدود مقدار 15000  متریک تن تخم بذری  اصلاح شده گندم.
 •  انتقال و توزیع حدود مقدار 15000 متریک تن گندم بذری به دهاقین مستحق کشور.
 • تشخیص انواع ورایتی های موجود درگدام های شرکت های تولیدی تخم بذری.
 • بازدید اسناد سهمیه بندی به سطح ولسوالیهای ولایات.
 • نظارت ازانتخاب مستفیدشوندگان.
 • نظارت ازجریان پروسه انتقالات در ولایات کشور.
 • نظارت از جریان توزیع تخمهای بذری گندم .

گزارش اجراات یا فعالیت های عمده سال1398

این ریاست نظربه مسولیت های وظیفوی خویش درقبال خریداری وتوزیع مقدار (15000) متریک تن گندم بذری اصلاح شده تمام فعالیت های مربوط به پروسه تدارکاتی انجام داده است قرارذیل میباشد .

1- یک ورق جدول سهمیه بندی گندم بذری 34 ولایت کشور بعدازمنظوری مقام محترم وزارت ، یک ورق تعهد بودجوی پروژه خریداری مقدار(15000) متریک تن گندم بذری، یک ورق جدول مشخصات تخنیکی و نورم قبول شده تخم بذری اصلاح شده، یک ورق شرایط قرارداد (11) ورق جدول توزیع تخم بنیادی از جانب شرکتهای تخم پروری و تصدی تخمهای بذری، (8) ورق جدول سهمیه بندی به سطح ولسوالیها و سه ورق فیصله بورد ملی تخمهای بذری قیمت فی متریک تن تخم بذری تصدیق شده ضمیمه مکتوب شماره 302 بر 63 مورخ 26/1/1398 اینریاست رسمابریاست محترم تدارکات ارسال گردیده است.

2- از اینکه پروسه تهیه و تدارک گندم بذری در اداره محترم تدارکات ملی وقت زیاد را در بر گرفت بناء بمنظور تسریع پروسه تدارکاتی موضوع بمقام محترم وزارت پیشنهاد گردید که مقام محترم وزارت ذریعه حکم شماره 3840مورخ 20/6/1398 خویش چنین هدایت ارشاد فرموده اند.( ملاحظه شد: ریاست تدارکات با درنظر داشت محتویات متن پیشنهاد تشویش وزارت زراعت را با اداره محترم تدارکات ملی هر چه عاجل شریک نمائید.) که اصل پیشنهاد متذکره ذریعه مکتوب شماره 1337 بر 474 مورخ 21/6/1398 اینریاست به ریاست محترم تهیه و تدارکات ارسال گردید.

3- طوریکه در جریان قرار دارید که پروسه طی مراحل تدارکاتی پروژه خریداری و انتقالات مقدار( 15000) متریک تن گندم بذری در اداره محترم تدارکات ملی زمان گیر شد و از سوی هم زمان کشت گندم فرا رسیده و در بعضی از ولایات سرد سیر در حال سپری شدن بود همزمان به آن دهاقین غله کار کشور چشم به راه توزیع تخم گندم بذری از سوی وزارت زراعت بودند که پی هم موضوع درخواستی های دهاقین ذریعه مکاتب رسمی ریاست های زراعت مواصلت ورزیده است، در عین حال موسسه محترم FAO پلان داشت تا یکمقدار گندم بذری را برای دهاقین، خریداری و توزیع نماید که آنرا باید از یگانه مرجع تولید کننده تخم بذری تصدیق شده در افغانستان که همین شرکتهای تولید تخم بذری میباشد خریداری مینمودند. برای اینکه موثریت پروژه توزیع تخم بذری حفظ گردیده باشد طبق هدایت جلاالتماب محترم وزیر صاحب برای موسسه محترم FAO اجازه خریداری تخم بذری و توزیع آن در ساحات پلانی آنها داده شد، به این ترتیب در مقدار موجوده گندم بذری نزد شرکتها کاهش به عمل آمده که با این حال بنا بر دو دلیل ( توزیع موسسه محترم FAO در 18 ولایت و کاهش رقم تخم بذری در اصل مقدار ) در سهمیه بندی ولایات و ولسوالی ها تغییر به عمل آمده است که توزیع گندم بذری از مقدار (15000) متریک تن گندم بذری به ( 11730) متریک تن کاهش یافت.

4- ارسال مکاتب به 34 ولایت کشورجهت دریافت جدول سهمیه بندی گندم مذکوربه سطح ولسوالی ها .

این ریاست مسئولیت های خویشرادرقبال خریداری وتوزیع (15000)متریک تن تخم بذری گندم جهت توریع درکمپاین خزانی سال 1398 بوقت وزمان معین آن انجام داده است .

دست آوردها و تاثیرات پروژه 1398

 • بلندبردن سطح حاصلات گندم به سطح کشور.
 • تقویه بنیه اقتصادی شرکت های تولیدی تخمهای بذری در 22 ولایت کشور.
 • افزایش سطح تولیدات شرکتهای تخمهای بذری.
 • ترویج و تکثیر تخم اصلاح شده بذری.
 • آگاهی دهاقین از روش ها و پرکتسهای جدید کشت، برداشت و پروسس شالی و گندم.
 • افزایش گندم درمارکیت های محلی .
 • بلندبردن سطح اقتصادی دهاقین ازناحیه گندم .
 • افزایش ورشد تولیدگندم درولایات مختلف کشور.
 • کاهش واردات گندم از خارج کشور.
 • کاهش فقر درکشور.
 • ایجاد زمینه اشتغال برای مردم درولایات مختلف کشور.
 • بلندرفتن سطح آگاهی حدود 234600 دهقان.
 • آگاهی دهاقین از اهمیت تخم های اصلاح شده بذری و استعمال کود های کیمیاوی.
 • تحت پوشش قرار دادن حدود 469200 جریب زمین زراعتی .
 • افزایش تولید گندم اصلاح شده بذری .
 • کاهش امراض وافات نبات گندم
 • افزایش فضای اعتماد بین دهاقین وکارمندان وزارت زراعت .

مشکلات و چالش ها:

 1. عدم موجودیت امنیت کامل دربعضی از ساحات که پروژه تطبیق میگردد.
 2.  طولانی بودن پروسه های تدارکاتی
 3. حوادث غیر مترقبه طبیعی.
 4.  عدم به موقع دسترسی بودجه وعدم اگاهی دهاقین از فواید تخم های بذری.

پیشنهادات :

 1. در صورت امکان اگر پروسه خریداری گندم بذری و کود کیمیاوی از طریق ریاست محترم تدارکات طی مراحل گردد.
 2. اسناد که از ریاست های زراعت ولایات مطالبه میگردد به وقت وزمان معین آن ارسال گردد.

این بود گزارش مختصر پروسه خریداری و توزیع گندم بذری و کود کیمیاوی یوریا طی سال 1397 و سال 1398 بمقام محترم تقدیم است.

شرح مختصر پروژه خریداری گندم بذری اصلاح شده برای سال 1399

این  پروژه  باعث افزايش سطح توليد محصولات زراعتي شده که با خريداري مقدار حدود (8587) متریک تن گندم بذری اصلاح شده سطح قيمت ها نيز به صورت مناسب کاهش می یابد، كه افزايش كشت مشروع را  در پي خواهد داشت، زیرا در نتیجه استعمال تخم  های  بذری ګندم باكيفيت  حاصلات  بلند رفته  و محصولات  شان  در بازار  ها ی  داخلی  و خارجی  با قیمت  مناسب  بفروش  میرسند که دهاقین را تشویق می نماید تاازکشت نامشروع موادمخدردوری نمایدوازطرف دیگراین پروژه میتواندبه شکل مستقیم و غیر مستقیم تعداد زیاد ازنفوس کشوربه خصوص زنان را به کارمصروف سازد.

فعالیت های پلان شده سال 1399:

 • خریداری حدود مقدار (8587) متریک تن تخم بذری  اصلاح شده گندم.
 •  انتقال و توزیع حدود مقدار (8587) متریک تن گندم بذری به دهاقین مستحق کشور.
 • تشخیص انواع ورایتی های موجود درگدام های شرکت های تولیدی تخم بذری.
 • بازدید اسناد سهمیه بندی به سطح ولسوالی های ولایات.
 • نظارت ازانتخاب مستفیدشوندگان.
 • نظارت ازجریان پروسه انتقالات در ولایات کشور.
 • نظارت از جریان توزیع تخم های بذری گندم .

گزارش فعالیت های کاری مدیریت عمومی توسعه حبوبات سال 1397؛

 1. احداث قطعات نمایشی انتقال تکنالوژی جدید کشت و برداشت حبوبات ، بلند بردن حاصلات فی واحد زمین و معرفی ورایتی های اصلاح شده برای دهاقین کشور میباشد . موسسه محترم ایکاردا با همکاری ریاست های زراعت ولایات و ارتباط مستقیم مدیریت توسعه حبوبات قطات نمایشی ذیل را احداث نموده است:
 1. احداث 5 قطعه نمایشی ماش
 2. احداث 5 قطعه نمایشی نخود
 3. احداث 8 قطعه نمایشی عدس درمرکز ولایت لوگر
 4. احداث 5 قطعه نمایشی عدس در ولسوالی بگرام
 5. احداث 4 قطعه عدس در ولسوالی سید خیل
 6.  احداث 4 قطعه نمایشی عدس در ولسوالی جبل سراج
 7.  احداث 4 قطعه نمایشی عدس در ولسوالی بگرام
 8.  احداث 4 قطعه عدس در چاریکار
 9.  احداث 3 قطعه نمایشی نخود در چهاریکار
 10.  احداث 3 قطعه نمایشی نخود در ولسوالی جبل السراج
 11.  احداث 5 قطعه نمایشی نخود در ولسوالی سید خیل
 12.  احداث 7 قطعه نمایشی ماش در ولسوالی جبل السراج
 13.  احداث 5 قطعه نمایشی نخود در چهاریکار و
 14.  احداث 3 قطعه نمایشی نخود در ولسوالی بگرام احداث شده است .

2- جمع اوری ساحات تحت کشت لوبیا 34240 هکتار و تولید 27914 متریک تن ، ماش 42352 هکتار و تولید 41056.6 متریک تن ونخود  10168.7 هکتار و تولید5951 متریک تن از 34 ولایت کشور .

3- تهیه نشریه تحت عنوان ارزش غذایی ، کشت و برداشت لوبیا .

4- اشتراک در 820 متریک تن کود کیمیاوی DAP  برای پروژه کلپ وانتقال 40000 متریک تن گندم ازبندر تورخم به ذخایر تعین شده 11 ولایت کشور و سیلوی مرکز .

5- نماینده ترویج زراعتی برای یک سال در احیای فارم بادام باغ بخاطر تزئین بخشیدن ساحات فارم تحقیقاتی ، کشت نباتات مختلف و تنظیف ساحات فارم مذکور .

6- دیتا بس نمودن دهاقین ولایت سمنگان که در سال های 1390 ، 1391 و 1392 برای شان گندم های اصلاح شده توزیع شده البته درج دیتابس وزارت .

7- در یافت راپور های صادرات و واردات حبوبات ار ریاست احصا ئیه مرکز ی

8- جمع اوری راپور صادرات و واردات حبوبات از ریاست احصائیه مرکزی .

9- دریافت ورایتی های ریلیز  شده حبوبات از ریاست محترم تحقیقات زراعتی .

گزارش فعالیت های کاری مدیریت عمومی توسعه حبوبات سال 1398 ؛

1-در سال 1398 نیز این مدیریت جهت انتقال و توسعه تکنالوژی های کشت و برداشت از طریق احداث قطعات نمایشی که بشکل عملی و نظری برای دهافین اموزش داده شده ، بخاز بلند بردن حاصلات فی واحد زمین و هم معرفی تخم های اصلاح شده برای دهاقین در پلان مالی 32 قطعه نمایشی سایبین در ولایات جوزجان ، بلخ ، کندز، ننگرهار ، هرات ،تخار ، پروان و کاپیسا احداث نمود با احداث قطعات نمایشی 32 دهقان بطور مستقیم و 192 دهقان بطور غیر مستقیم از ان مستفید شده اند .

2- توزیع 500 قطعه نشریه لوبیا برای 34 ریاست زراعت ولایات ،کارمندان ترویج ، محصلین و علاقه مندان سکتور زراعت .

3- باز دید از چگونگی تطبیق و نتایج قطعات نمایشی سایبین و لایزرلیول گندم در ولایت پروان و کاپیسا .

4- سفر به ولسوالی کلفگان ولایت تخار در ارتباط مشکل پیش امده در توزیع گندم های سال 1397 .

5- سفر به ولایت هرات و پروان بخاطر حصول اطمینان از احداث قطعات نمایشی سایبین .

6- سفر به ولایات هرات بخاطر نطارت از توزیع 825.5 متریک تن گندم های اصلاح شده بذری و 637.5 متریک تن در ولایت تخار .

1-جمع اوری ساحات تحت کشت لوبیا 440161.8 هکتار و تولید  15529.675متریک تن ،38084.65هکتار و تولید 27437.9 ماش و 27437.9 هکتار و تولید 70.25.39 متریک تن نخود .

پلان فعالیت های کاری مدیریت عمومی توسعه حبوبات پلان سال 1399

1 ترتیب نمودن پلان عمومی مالی 300 قطعه نما یشی سایبین در 20 ولایت کشور 1399.

2- تهیه نمودن نشریه تحت عنوان سایبین و ارزش غذایی آن .

3- تهیه طرح انکشاف حبوبات .

4- ارسال مکاتیب و جدول ساحات تحت کشت ، اوسط حاصل و مجموع حاصل حبوبات به 34 ولایت کشور .

5-ارسال پلان عمومی بودجوی  مالی ولایتی 300 قطعه نمایشی سایبین به 20 ولایت کشور .

6-اخذ راپور واردات و صادرات حبوبات از احصائیه مرکزی .

7-اخذ معلومات مقدار روغن سایبین از شرکت های پروسس کننده گان روغن .

8-فرستادن پلان های بودجوی سال 1399 حبوبات به MIS .

فعالیت ها وگزارش کاری مدیریت عمومی توسعه گندم (سال 1397)

مدیریت عمومی توسعه گندم، جو و جواری جهت انتقال و توسعه تکنالوژی موثر کشت و برداشت از طریق احداث قطعات نمایشی که یک وسیله مهم سمعی، بصری و عملی میباشد در سال 1397 در ترتیب پلان مالی احداث 810 قطعه نمایشی مقایسوی گندم بذری تصدیق شده با گندم محلی، سهمیه بندی آن به سطح 34 ولایت، اخذ منظوری بودجه ولایتی و انتقال آن به مستوفیت های ولایات، تهیه پلان مصارف مالی فی قطعه نمایشی بتفکیک فعالیت ها اگروتخنیکی، مصارف آموزش مامورین ترویج شامل پروگرام، مصارف مراقبت از پروژه، مصارف تجلیل از روز مزرعه به سطح ولایات، ارسال رهنمود احداث قطعات نمایشی و ایجاد هماهنگی میان پروژه های محترم On- farm و Snapp2 با ریاست های محترم زراعت 12 ولایت در قسمت Laser Land Leveling (LLL) مساعی همه جانبه نموده و موفق به تطبیق 810 قطعه نمایشی مقایسوی گندم بذری تصدیق شده با گندم محلی قرار ذیل گردیده است:

 1. تطبیق 190 قطعه نمایشی مقایسوی گندم بذری با گندم محلی به مساحت هر قطعه دوجریب که به همکاری پروژه های محترم متذکره و ریاست های محترم زراعت ولایات در 12 ولایت ذیل:
 • کابل15 قطعه
 • پروان15 قطعه
 • سمنگان15 قطعه
 • بلخ20 قطعه
 • جوزجان15 قطعه
 • سرپل10 قطعه
 • کاپیسا15 قطعه
 • ننگرهار15 قطعه
 • لغمان15 قطعه
 • کنر12 قطعه
 • بغلان20 قطعه
 • هرات 23 قطعه

تطبیق گردیده وراپورآن نیزعندالموقع به مراجع ذیربط ارائه گردیده است.

 1. تطبیق 620 قطعه نمایشی مقایسوی گندم بذری با گندم محلی به مساحت هر قطعه یک جریب در 22 ولایت ذیل:
 • وردک 30 قطعه
 • لوگر35 قطعه
 • غزنی 30 قطعه
 • پکتیا30 قطعه
 • پکتیکا، 30 قطعه
 • خوست 20 قطعه
 • فاریاب 30 قطعه
 • بامیان30 قطعه
 • نورستان25 قطعه
 • نیمروز30 قطعه
 • هلمند40 قطعه
 • کندهار30 قطعه
 • زابل20 قطعه
 • ارزگان 30 قطعه
 • بدخشان30 قطعه
 • تخار40 قطعه
 • کندز40 قطعه
 • بادغیس20 قطعه
 • فراه 20 قطعه
 • غور20قطعه
 • پنجشیر20 قطعه
 • دایکندی20 قطعه تطبیق گردیده که راپور آن عندالموقع بمراجع ذیربط ارائه گردیده است.

دست آوردها؛

با تطبیق قطعات نمایشی متذکره 810 دهقان بصورت مستقیم و 3240 دهاقین همجوار بصورت غیر مستقیم از مزایا و فواید تخم اصلاح شده و تخنیک های اصلاح شده (بلند بردن حاصلات از نگاه کمی و کیفی در فی واحد زمین) در مقایسه با تخم محلی و روش های محلی مستفید گردیده اند.

برعلاوه فعالیت های متذکره مدیریت عمومی توسعه گندم، جو و جواری فوکل پاینت ریاست توسعه غله جات در بخش پروژه تهیه و توزیع تخم بذری و کود کمیاوی با MIS وزارت بوده و مسئول انتر نمودن فعالیت ها و ارقام پروژه متدکره (توزیع 9150 متریک تن تخم بذری و 20000 متریک تن کود کمیاوی یوریا به سطح 34 ولایت، احداث 810 قطعات نمایشی گندم در 34 ولایت و احداث 883 قطعات نمایشی شالی در هشت ولایت) از زمان پلان الی ختم پروژه میباشد.

همچنان در قسمت بازنگری بزنس پلان کوپراتیف های زراعتی در بخش گندم و جواری مدیریت عمومی توسعه گندم سهم فعال داشته و در حدود 10 بزنس پلان را طی سال 1397 از نگاه تخنیکی بازنگری نموده است.

فعالیت ها وگزارش کاری مدیریت عمومی توسعه گندم (سال 1398)

در سال 1398 نیز مدیریت عمومی توسعه گندم، جو و جواری جهت انتقال و توسعه تکنالوژی موثر کشت و برداشت از طریق احداث قطعات نمایشی که یک وسیله مهم سمعی، بصری و عملی میباشد در ترتیب پلان مالی احداث 1100 قطعه نمایشی مقایسوی گندم بذری تصدیق شده با گندم محلی، سهمیه بندی آن به سطح 34 ولایت، اخذ منظوری بودجه ولایتی و انتقال آن به مستوفیت های ولایات، تهیه پلان مصارف مالی فی قطعه نمایشی بتفکیک فعالیت ها اگروتخنیکی، مصارف مراقبت از پروژه، مصارف تجلیل از روز مزرعه به سطح ولایات و ارسال رهنمود احداث قطعات نمایشی مساعی همه جانبه نموده و در همکاری با ریاست های محترم زراعت ولایت موفق به تطبیق قطعات نمایشی متذکره گردیده است. و راپور آن عندالموقع بمراجع ذیربط ارائه گردیده است.

دست آوردها:

با تطبیق قطعات نمایشی متذکره 1100 دهقان بصورت مستقیم و 4400 دهاقین همجوار بصورت غیر مستقیم از مزایا و فواید تخم اصلاح شده و تخنیک های اصلاح شده (بلند بردن حاصلات از نگاه کمی و کیفی در فی واحد زمین) در مقایسه با تخم محلی و روش های محلی مستفید گردیده اند.

 برعلاوه فعالیت های متذکره مدیریت عمومی توسعه گندم، جو و جواری فوکل پاینت ریاست توسعه غله جات در بخش پروژه تهیه و توزیع تخم بذری و کود کمیاوی با MIS وزارت بوده و مسئول انتر نمودن فعالیت ها و ارقام پروژه متدکره (توزیع مقدار 11730 متریک تن تخم بذری به سطح 34 ولایت، احداث 1100 قطعات نمایشی گندم در 34 ولایت و احداث 1086 قطعات نمایشی شالی در هشت ولایت) از زمان پلان الی ختم پروژه میباشد.

همچنان در قسمت بازنگری بزنس پلان کوپراتیف های زراعتی در بخش گندم و جواری مدیریت عمومی توسعه گندم سهم فعال داشته و در حدود 15 بزنس پلان را طی سال 1398 از نگاه تخنیکی بازنگری نموده است.

فعالیت های پلان شده سال 1399 مدیریت عمومی توسعه گندم

پلان احداث 400 قطعه نمایشی مقایسوی گندم در کشت خزانی سال 1399 به سطح 34 ولایت تهیه و منظوری آن از مقام محترم وزارت اخذ گردیده.

قابل ذکر است که در پلان متذکره آموزش و رهنمایی سمعی، بصری و عملی دهاقین در مورد فواید و مزایا استفاده از تخم بذری اصلاح شده و تخنیک های اصلاح شده در مقایسه با تخم محلی و تخنیک های محلی برای دهاقین قطعات نمایشی و دهاقین همجوار مدنظر گرفته شده است .

پلان سهمیه بندی 400 قطعه نمایشی مقایسوی گندم به سطح 34 ولایت درسال 1399

شماره

ولایت

تعداد قطعات نمایشی

1

کابل

12

2

پروان

12

3

وردک

12

4

لوگر

14

5

غزنی

12

6

پکتیا

12

7

پکتیکا

12

8

خوست

8

9

سمنگان

12

10

بلخ

16

11

جوزجان

12

12

فاریاب

12

13

بامیان

12

14

سرپل

8

15

کاپیسا

12

16

ننگرهار

12

17

لغمان

12

18

کنر

10

19

نورستان

10

0

نیمروز

12

21

هلمند

16

22

کندهار

12

23

زابل

8

24

ارزگان

12

25

بدخشان

12

26

تخار

16

27

بغلان

16

28

کندز

16

29

بادغیس

8

30

هرات

18

31

فراه

8

32

غور

8

33

پنجشیر

8

34

دایکندی

8

   

400

 

 

 

 پلان کاری سال ۱۴۰۰ و دست‌آوردهای سال مالی 1399

دانلود پلان کاری و دست‌آوردهای ۱۳۹۹