ریاست تحقیقات خاک شناسی

mail-admin

معرفی:

این ریاست اولین بار بنام آمریت دیپارتمنت خاکشناسی درسال 1341 درچوکات ریاست تحقیقات زراعتی ایجاد گردید. درسال 1371 به اساس جنگ های داخلی کاملا تخریب وتجهیزات آن به یغما برده شد بلاخره تعمیر لابراتوار دیپارتمنت خاکشناسی درسال  1385 درفارم تحقیقاتی دارالمان به  کمک مالی موسسه محترم نارپ جایکا جاپان اعمارونظر به نقشه کمپلکس پارالمان قبل از افتتاح تخریب و تاسال 1388 لابراتوار خاکشناسی غیر فعال بود.

بعدا از بودیجه دولت درفارم تحقیقاتی بادام باغ دوباره اعماروتوسط موسسه محترم نارپ جایکا جاپان قسما تجهیزودر30 جوزا سال 1388 توسط هیات رهبری وزارت وسفیر کشورجاپان مقیم کابل رسما افتتاح وبه فعالیت آغاز نمود. خوشبختانه درسال 1393 دیپارتمنت خاکشنسی به ریاست تحقیقات خاکشناسی ارتقا نمود.

ریاست تحقیقات خاکشناسی که یکی از کلیدی ترین ریاست مربوط ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی میباشد دارای چهار آمریت ها (لابراتوار خاکشناسی، سروی ونمونه گیری خاک، تقویه واصلاح خاک، و تصنیف وتهیه نقشه های خاک) میباشد.

دیدگاه:

بلند بردن حاصلات زراعتی کشور در فی واحد زمین به اساس نوعیت خاک، اصلاح و بلند بردن حاصلخیزی خاک در افغانستان.

ماموریت:

 انجام تحقیقات و انکشافات در زمینه های سروی و تجزیه خاک، طبقه بندی، تهیه نقشه های خاک، ارزیابی، اصلاح، حاصلخیزی و برنامه ریزی کاربری زمین برای رشد زراعت.

اهداف ستراتیژیک:

1. سروی و نمونه گیری خاک توسط میتودهای معیاری جهانی

2. تجزیه لابراتواری نمونه های خاک، کیفیت آب آبیاری، کود و نمونه نباتات.

3. اصلاح و حاصلخیزی خاکهای افغانستان

4. تعین نباتات مناسب و استعمال کود به زونهای زراعتی افغانستان به اساس نوع خاک و شرایط اقلیمی.

5. تهیه دیتابیس ملی، کتلوگ و اتلس خاک

6. هماهنگی بیشتر با اراکین ذیربط، انکشاف اداره و ارتقای ظرفیت

پلان فعالیتهای انکشافی برای سال ۱۳۹۹  الی ختم ۱۴۰۱

هدف پلان سه ساله ریاست تحقیقات خاکشناسی

تا ریاست تحقیقات خاکشناسی بتواند اهداف مشخص ذیل را بدست آورد:

  1.  سروی و نمونه گیری خاک های 50 ولسوالی تعین شده به اساس اولویت بندی زون های زراعتی موجوده انجام نماید.
  2. بتعداد 5000 نمونه خاک و 250 نمونه آب تجزیه های لابراتواری صورت گیرد.
  3.  طبقه بندی و خصوصیات خاک را تشخیص نموده و به اساس آن سفارشات کود، عملیات زراعتی و نوع نبات قابل کشت در ساحه برای دهاقین و پالیسی سازها تعین نماید.

شماره/ شمیره

         وظایف کلیدی /         اساسی دندي  

واحد

مقدار

سال اول /لومړۍ کال 

سال دوم /دویم کال

سال سوم /دریم کال

1

تهیه طرح ها:

الف) سروی ملی خاکهای افغانستان.                            ب) تحقیقات حاصلخیزی خاک. ج)  تحقیقات اصلاح خاک

تعداد

5

3

1

1

2

سروی خاک ها و کیفیت آب آبیاری

ولسوالی

60

20

20

20

3

تجزیه لابراتواری خاکهای ساحات سروی شده

تعداد نمونه خاک

5000

2000

2000

1000

4

تجزیه لابراتواری کیفیت آب آبیاری ساحات سروی شده

تعداد نمونه آب

300

100

150

50

5

تحقیقات اصلاح قلویت و نمکیات خاک

تعداد تحقیقات در حد اقل 5 ولایت

1

1

ادامه

ادامه

6

تحقیقات مدیریت عناصر غذایی پایدار در خاک

تعداد تحقیقات در حد اقل 3 ولایت

1

1

ادامه

ادامه

7

تحقیقات ساختن کودهای عضوی

نوع

2

1

1

ادامه

8

تجهیز لابراتوارهای خاک

تعداد

7

2

3

2

9

ارتقای ظرفیت کارمندهای مسلکی در مورد سروی، تجزیه لابراتواری و ساختن نقشه های خاک

تعداد اشخاص

30

10

10

10

10

تهیه طرز العمل نمونه گیری و تجزیه خاک، آب و کود

تعداد

1

آغاز

1

 

11

ساختن دیتابیس ملی خاک

تعداد

1

1

 

12

توزیع کارتهای صحت خاک

به فارم های تحقیقاتی و دهاقین/ تعداد

500

100

150

250