دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک 34 قلم اجناس و وسایل مورد ضرورت فارم های مرکزی ریاست تنظیم جنگلات

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G124/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 34 قلم اجناس و وسایل مورد ضرورت فارم های مرکزی ریاست تنظیم جنگلات تحت داوطلبی باز داخلی با شماره تشخیصــیه{MAIL/PD/NCB/G124/1402:}اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت{10:00} بجه قبل از ظهر روز دوشنبه مؤرخ 1/عقرب 1402 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند.تضمین آفرمبلغ(61000)  شصت ویکهزارافغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) میباشد.

آدرس مکان جلسه : منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را درصورتیکه سیستم اداره تدارکات ملی فعال باشد از ویب سایت npa.gov.af دانلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.