دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک 110000 لیتر تیل دیزل و 90000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه و ماشین آلات وزارت

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 110000 لیتر تیل دیزل و 90000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه و ماشین آلات وزارت تحت نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G-4/1400/Rebid  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 24 حوت _1399 ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ(380,000)  سه صد و هشتاد هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

آدرس مکان جلسه:  منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت، عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی آمریت تدارکات ساختمان.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول به‌صورت رایگان به‌دست آورند.