دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک، انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه‌های خانگی و مکتبی برای ۱۱۹۰ خانم

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/G02/99

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه‌های خانگی و مکتبی برای ۱۱۹۰ خانم در ولسوالی‌های ولایت کابل تحت نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G02/99 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرط‌نامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز شنبه مورخ 26/11/1398 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

 تضمین آفر: مبلغ 280,000-- افغانی  بشکل بانک گرنتی. طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: اطاق جلسات آفرگشایی، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

نوت: داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت www.npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرط‌نامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری بطور رایگان بدست آورند.

بااحترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات

 

تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه‌های خانگی و مکتبی برای ۱۱۹۰ خانم در ولسوالی‌های ولایت کابل