دعوت به داوطلبی روش باز ملی: پروژه تدارک ۹ قلم تجهیزات و مواد کیمیاوی مربوط لابراتوار تولید واکسین‌های حیوانی مرکز

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۹ قلم تجهیزات و مواد کیمیاوی مربوط لابراتوار تولید واکسین‌های حیوانی مرکز تحت نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G111/1400  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ 45,000  افغانی  به‌شکل بانک گرنتی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه می‌باشد.

مکان جلسه: اطاق جلسات آفرگشایی، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قابل ذکر است که جلسه  قبل از داوطلبی پروژه متذکره به ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ در تعمیر معینیت مالی و اداری ریاست تهیه و تدارکات آمریت تدارکات اجناس نیز دایر می‌گردد.

نوت: داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری به‌طور رایگان به‌دست آورند.

بااحترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات