دعوت به داوطلبی: تهیه‌و تدارک پرزه جات برای وسایط نقلیه و ترمیم آن برای دفاتر مرکزی و ساحوی پروژه ملی باغداری و مالداری

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیهو تدارک پرزه جات برای وسایط نقلیه و ترمیم آن برای دفاتر مرکزی و ساحوی پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) دارای شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/ARTF/NHLP/NCB – 4138/IOC اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) بهشکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات، تعمیرمعینیت مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بهدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  09:45 قبل از ظهر مورخ 11 Feb 2020 به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات، منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بهصورت تضمین خط بانکی  مبلغ /150,000 یکصد پنجاه هزارافغانی بوده، جلسه پیش آفرگشایی مورخ 01 Feb 2020 ساعت 11:00 قبل از ظهر و جلسه آفرگشایی مورخ 11 Feb 2020 ساعت10:00  قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه وتدارکات تدویر می‌گردد.