دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری سردار و یوالک واقع قریه بابوس ولسوالی پل علم

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری سردار و یوالک  واقع قریه بابوس  ولسوالی پل علم  ولایت لوگر را مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه دارای شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG20/26012020/NCB اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) به‌طور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (www.mail.gov.af  (و ویب‌سایت اکبر به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی 1399/04/07 ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه متذکره به‌تاریخ 1399/04/07 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر به‌صورت تضمین خط بانکی مبلغ  (450,000.00) چهار صدو پنجاه هزارافغانی  می‌باشد.