دعوت برای درخواست نرخ‌دهی نهال‌های مثمر ولایت کندهار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت برای درخواست نرخ‌دهی نهالهای مثمر ولایت کندهار

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور احداث باغات جدید در کشور و حمایت دهقانان توزیع نهال‌های تصدیق شده و با کیفیت را در ولایات آغاز نموده است، آغاز نموده است.

 بناء، آنعده قوریه‌دارن، که خواهان تهیه نهال‌های مثمر را در ولایت کندهار داشته باشند رسانیده می‌شود تا نرخ‌های خویش را  از طریق فورمه نرخ‌دهی منضمه اعلان هذا تحت شماره AF-MAIL-EAT-205218-GO-RFQ الی تاریخ 1399/ 12 / 05  ساعت 10:00 قبل از ظهر به این اداره تسلیم نمایند.

هم‌چنان می‌توانند از ریاست تدارکات این وزارت واقع جمال مینه کارته سخی کابل افغانستان بدست آورند.

یادداشت : نهال‌ها از قوریه خود همان ولایت خریداری میگردد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات