تعدیل برای دعوت درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کابل

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

تعدیل برای دعوت درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کابل

تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه دعوت برای درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کابل.

قبلأ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه دعوت برای درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کابل تحت داوطلبی شماره AF-MAIL/EAT-205217-GO-RFQ را به اعلان داوطلبی سپرده که قرار بود جلسه آفرگشائی آن به تاریخ {1399/12/02} برگزار گردد،اما درمدت اعلان پروژه  تمدید وارد گردیده است.

 بناء به اطلاع داوطلبان واجد شرایط می‌رساند تا در پروسه درخواست نرخ دهی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۰۹-حوت-۱۳۹۹ ارایه و به این اداره تسلیم نمایند.

و هم‌چنان می‌توانند شرط‌نامه را از ریاست تدارکات این وزارت واقع جمال مینه کارته سخی کابل افغانستان بدست آورند.

ولایات : کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، میدان وردک، خوست و لوگر

یادداشت: اکثر نهال‌ها از قوریه خود همان ولایت خریداری می‌گردد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات

اسناد

kabul_zone_elan.pdf