بست رتبه ۷ -------- میخانیک

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۰:۵۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

…………………………………………………………………………………………………

عـنوان وظیفه :      میخانیک

وزارت / اداره :       وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری

ریاست مربوطه:      اداری

مــــوقعـیـت :      کابل

بــــــــخــش :    مدیرمربوطه

بــــسـت :           ۷

گـزارش به :          مدیرمربوطه

گــزارش از :         ندارد

کــــــــــــود :

هدف وظيفه :  انجام امور مربوط وابسته به میخانیک .

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

1 - باز کاری و شتشوی پرزه جات قابل ترمیم و تعویض حین ضرورت .

2 - مراعات کردن تخنیک بی خطری حین اجرای وظایف عملی .

2 - ادجست کاری تماماً بخش ترمیماتی ( ترانسمیشن و پرزه های محرک و متحرک ) و تبدیلی روغنیات و کنترول سرغچ های وسایط فعال .

3 - تنظیم نمودن وسایل کار برای اجرای امورات تخنیکی .

3 - اطمینان دادن کار انجام شده به مستری یا سر میخانیک مربوطه گروپی اش .

4 - مرتب ساختن پرزه جات که برای ترمیم باز کاری میشوند .

5 اجرای سایر وظایف که ازطرف آمر مربوطه درمطابقت به قانون بوی سپرده میشود.

…………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از 18سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
  1. اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
  2. بلدیت کامل در مسلک مربوطه .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه‌ی ارسال درخواست:

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمههای مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی – جمال مینه اخذ نمایند.