بست رتبه ۴ -------- مدیریت عمومی پلان و گزارش دهی

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۲:۱۶

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :      مدیریت عمومی پلان و گزارش دهی  

وزارت/اداره :      وزارت زراعت،آبیاری ومالداری           

موقعیت پست :     جمال مینه کارته سخی ناحیه سوم

بست :                 ۴                                           

تعداد بست :           ۱                                  

گزارش به :           آمر پلان و تطبیق برنامه های منابع طبیعی                       

گزارش از :            کارکنان بخش مربوطه       

تاریخ بازنگری :

هدف وظيفه:    طرح و ترتیب پلان های عملیاتی و تدارکاتی،ترتیب بودجه عادی وانکشافی،توحید راپور ها از اجراات ریاست های سکتوری منابع طبیعی،تهیه چارچوب های نظارتی، ارزیابی و گزارش دهی.

  

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به اهداف و استراتیژی اداره مربوطه.
 2. طرح پروپوزل پروژه های منابع طبیعی در همکاری با ریاست های سکتوری منابع طبیعی (جنگلات، علفچر ها و ساحات حفاظت شده) در هماهنگی با آمریت تنظیم آبریزه ها.
 3. طرح و ترتیب پلان های عملیاتی، مالی و تدارکاتی و ترتیب بودجه عادی وانکشافی در هماهنگی با تمام بخشها و تطبیق برنامه های منابع طبیعی.
 4. اخذ گزارش ها از فعالیتهای عادی و انکشافی از ریاست های سکتوری منابع طبیعی، ولایات و سایر شرکای کاری منابع طبیعی به صورت ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالموقع و تحلیل، تدقیق، توحید و ارایه این گزارشات به مراجع مربوطه.
 5. تهیه چارچوب های نظارتی و ارزیابی و گزارش دهی از پیشرفت فعالیت ها برای تمام بخش های منابع طبیعی.
 6. تهیه رهنمود های تخنیکی در بخش های پلانگذاری، نظارت و ارزیابی و تنظیم معلومات.
 7. رهنمائی درتهیه راپوراز چگونگی پیشرفت وتطبیق فعالیت ها درفارمت های مخصوص وزارت وادارات مربوطه.
 8. تحلیل ارقام و معلومات در رابطه به  وضعیت منابع طبیعی و تهیه گزارش توحیدی.
 9. تهیه پرپوزل برای تطبیق پروژه های منابع طبیعی و ساده سازی پروسه های کاری .
 10. تهیه میکانیزم هماهنگی و تدویر جلسات هماهنگی با بخش های مربوطه ریاست عمومی منابع طبیعی.
 11. تهیه پلان نظارتی از جریان تطبیق پروژه ها و همکاری در طرح و تطبیق پالیسی ها، استراتیژی و اسناد تقنینی.
 12. تعقیب و پیشرفت پلان های مالی، تدارکاتی و عملیاتی بخش های مربوطه منابع طبیعی.
 13. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات، اهداف وخط مش اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست،درماده(7)،(8)و(34)  قانون کارکنان خدمات ملکی،ذکرگردیده است .

 1. حد اقل درجه تحصیل:( لیسانس رشته مدیریت و پلانگذاری، اقتصاد و توسعه زراعتی، جنگلات و علفچرها به درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود). 
 2. تجارب لازمه ( یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه).
 • تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور( پشتو، دری).
 • مهارت های پروگرامهای کمپیوتر مرتبط  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه‌ی ارسال درخواست:

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمههای مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی – جمال مینه اخذ نموده و یا به ایمیل آدرس ذیل (karimullah.rahimi2018@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.