اعلام ۹ بست کمبود رتبه ۷ و ۸

mail-admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۱۱:۳۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست

موقعیت

شروع اعلان

ختم اعلان

۱

رنگمال

۷

اداری

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

۲

عمله خاک روب

۸

اداری

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

۳

باغبان

۸

اداری

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

۴

کپی کش

۷

اداری

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

۵

معتمد جنسی

۷

اداری

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

۶

پیش خدمت

۷

اداری

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

۷

معتمد جنسی ریاست عمومی تحقیقات

۷

اداری

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

۸

تراکتورچی

۷

عمومی ترویج

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

۹

محافظ

۸

عمومی منابع طبیعی

کابل

۲۱/۱۰/۱۳۹۸

۰۱/۱۱/۱۳۹۸

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا به ایمیل آدرس ذیل (karimullah.rahimi2018@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.

اسناد

معتمد جنسی ریاست عمومی تحقیقات
محافظ
تراکتورچی
پیش خدمت
کپی کش
باغبان
عمله خاک روب
رنگمال