اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: سه پروژه اعمار یک پایه پلچک و 210 متر کانال، اعمار 180 متر کانال در قریه پیتو و اعمار 32 متر دیوار محافطوی در قریه توتک ولسوالی غورماچ

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت در نظر دارد تا قرارداد پروژه:

1- اعمار یک پایه پلچک و 210 متر کانال در قریه آب گرمک ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس.

2- اعمار 32 متر دیوار محافطوی در قریه توتک ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس.

3- اعمار 180 متر کانال در قریه پیتو ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس.

را به شرکت ساختمانی و سرک‌سازی مسلم غورماچی دارنده جواز نمبر(44414) به قیمت مجموعی مبلغ 5,488,568.00 (پنج میلیون و چهار صد و هشتاد و هشت هزار و پنج صد و شصت و هشت) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به پروژه رشده زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت واقع جمال مينه، چهاراهی کارتی سخی، کابل - افغانستان، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.