اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: تهیه و تدارک 5 عراده موتر برای دفاتر مرکزی و ساحوی

content_admin
HVCDSP

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود:  که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک  5 عراده موتر برای دفاتر مرکزی و ساحوی ضرورت پروژه زنجیره ارزش باغداری (HVCDSP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ HVCDSP/ FA-001 را به شرکت محترم حبیب گلزار موتورز لمتد دارای جواز نمبر 5973- 01001 به قیمت مجموعی مبلغ 19,000,000.00 (نزده میلیون) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه‌نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.