اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: تدارک دو قلم روغنیات شامل تیل دیزل به مقدار (110000) لیتر و تیل پطرول به مقدار (90000) لیتر

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک دو قلم روغنیات شامل تیل دیزل به مقدار   (110000)  لیتر و تیل پطرول به مقدار (90000) لیتر مورد ضرورت وسایط و ماشین آلات وزارت زراعت تحت داوطلبی باز داخلی تحت شماره تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G31/99/Rebid)) را به شرکت محترم جمشیدی آیل گاز لمیتد دارنده جواز نمبر (28424) به قیمت مجموعی مبلغ (10,158,000) ده میلیون ویکصدو پنجاه وهشت هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.