اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری نوسان و صالح آباد واقع قریه نوسان و صالح آباد ولسوالی انجیل ولایت هرات

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری نوسان و صالح آباد واقع قریه نوسان و صالح آباد ولسوالی انجیل ولایت هرات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری نوسان و صالح آباد واقع قریه نوسان و صالح آباد ولسوالی انجیل ولایت هرات تحت شماره تشخصیه  AF/MAIL/EAT-H093-H094 -CW-RFB را به شرکت ساختمانی شرکت ساختمانی قلعه بست اچکزی و شرکت ساختمانی خدای نور بارک (JV) دارنده جواز نمبر های D-04-15 وD-24473 خانه 684، لشکر گاه، مرکز هلمند، هلمند، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 26,416,333.50 (بیست و شش میلیون و چهار صدو شانزده هزار و سه صدو سی و سه اعشاریه پنجاه افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری وفق احکام شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات