اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 170 متر به قطر 10 انچ با تجهیزات و لوازم مورد ضرورت آن

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 170 متر به قطر 10 انچ با تجهیزات و لوازم مورد ضرورت آن در فارم تحقیقات زراعتی بادام باغ ولایت کابل را به شرکت ساختمانی افغان نوبل گروپ دارنده جواز نمبر (D-33062) واقع  کوته سنگی، ناحیه پنجم، مرکز کابل به قیمت مجموعی 1,335.120-(یک ملیون و سه صدو سی و پنج هزارو یکصدو بیست افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

بااحترام

مفتی عبدالرحیم شاهد

رئیس تهیه و تدارکات