اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک دو قلم تیل، تیل دیزل به مقدار (110000) لیتر و تیل پطرول به مقدار(90000) لیتر

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک دو قلم تیل، تیل دیزل به مقدار (110000) لیتر و تیل پطرول به مقدار(90000) لیتر مورد ضرورت وسایط و ماشین آلات وزارت زراعت برای سال مالی 1400 تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G-4/1400 را به شرکت خدمات لوژستیکی برج عیاران دارای جواز نمبر (50207) به قیمت فی لیتر تیل دیزل مبلغ 40 افغانی و فی لیتر تیل پطرول مبلغ 38 افغانی که قیمت مجموعی آن مبلغ 7,820,000 (هفت ملیون وهشت صدو بیست هزارافغانی) را احتوا می‌کند اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.