آمریت مالداری و صحت حیوانی

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۵:۳۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت مالداری و صحت حیوانی

بست:

3

وزارت یا اداره:

زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست زراعت بامیان

موقعیت بست:

ولایت بامیان

تعداد بست:

1

گزارشدهی به :

رئیس زراعت بامیان

گزارش­گیری از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

کود بست:

 

تاریخ بازنگری:

۱/۸/۱۳۹۹

اندازۀ معاش:

اصل معاش بست + امتیاز پروژه تغییر قدم اول  ۶۳،۰۰۰  افغانی الی قدم پنجم  ۸۹،۹۴۴ افغانی

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. که با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، تلاش دارد تا با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِمشروع افغانستان را احیاء، تولید و  بهره‌برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  تسهیل رشد پایدار، مدیریت و حفاظت نماید. زیربناها و سیستم‌های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه داده وظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصؤونیت  غذایی برای تمام مردم است. بنابر آن جهت افزایش بهره برداری، تولید و تمرکز بالای محصولات زراعتی که دارای مزیت هستند با استفاده از روش های مناسب تقویت بیشتر یابد.

هدف وظیفه:نظارت و کنترول ازتمامی بخش های مالداری وصحت حیوانیدر مطابقت با احکام اسناد تقنینی مربوطه.

وظایف تخصصی:

 1. کنترولاز تطبیق پلان در بخش های مالداری و صحت حیوانی درساحه؛
 2. نظارت و کنترول از  کیفیت واکسین ها ومحصولات حیوانی ولایات مربوطه؛
 3. نظارت و ارزیابی از چگونگی ارائه خدمات جهت انکشاف مالداری و صحت حیوانی در مطابقت با اسناد تقنینی نافذه؛
 4. نظارت از تطیبق واکسین های حیوانات به اساس نیازمندی های موجوده؛      
 5. ایجاد میکانیزم موثر برای هماهنگی با نهاد های ذیربط برای عرضه خدمت بهتر و موثر برای مالداران در سطح ولایت مربوطه؛
 6. اولویت بندی امراض حیوانی مهم در سطح ولایت مربوطه و  ایجاد برنامه های لازم برای تشخیص، پیشگیری و کنترول امراض قابل شیوع؛
 7. طرح پروژه های زنبور داری، مرغداری، پیله وری  برای دهاقین وزارعین؛
 8. طرح وپیشبینی ایجاد استیشن های القاح مصنوعی به سطح مرکزوولسوالی ها؛
 9. تایید پلان بخش های گوسفند داری،مرغداری،پیلهوری، زنبورداری وماهی پروری دولتی درسکتورخصوصی؛

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت در مطابقت با پلان و اهداف ریاست با در نظرداشت اولویت ها،
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد تشویق و آموزش آنها
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 5. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی با نهاد های ذیدخل دولتی و خصوصی به منظور تطبیق برنامه های مرتبط

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: (زراعت، مالداری ، علوم حیوانی، وترنری، اصلاح و پرورش حیوانات، پروسس تولید محصولات مالداری، تولیدات حیوانی)از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجهیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانساز موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور.

مهارت­ های لازم

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
 2. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 1. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا از سایت وزارت زراعت، jobs.af و Acbar.org بدست آورده و به ایمیل آدرس (gulagha191@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.

اسناد

mail_application_form1.docx