آمریت تصدیق دهی تخم‌های بذری هلمند

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۵:۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

آمریت تصدیق دهی تخم‌های بذری هلمند

بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست زراعت هلمند

موقعیت پست:

ولایت هلمند

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رییس زارعت ولایت هلمند

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(طبق ساختار تشکیلاتی)

کد:

تاریخ بازنگری

۱/۸/۱۳۹۹

اندازۀ معاش: اصل معاش بست + امتیاز پروژه تغییر قدم اول  ۶۳،۰۰۰  افغانی الی قدم پنجم  ۸۹،۹۴۴ افغانی

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. که با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، تلاش دارد تا با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِ مشروع افغانستان را احیاء، تولید و  بهره‌ برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  تسهیل رشد پایدار، مدیریت و حفاظت نماید. زیربنا ها و سیستم‌ های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و مارکیت ‌های محصولات زراعتی را توسعه داده و ظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصؤونیت  غذایی برای تمام مردم است. بنابر آن جهت افزایش بهره برداری، تولید و تمرکز بالای محصولات زراعتی که دارای مزیت هستند با استفاده از روش های مناسب تقویت بیشتر یابد.

هدف وظیفه:

ستندرد سازی، تصدیق تخمهای بذری شامل لست ملی انواع، توزیع سرتفکیت و تصدیق نامه انبار تخمهای بذری به تولید کننده گان تخمهای بذری.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. حفظ و شریک‌ نمودن پالیسی و سایر اسناد تقنینی با تولید کننده ګان تخمهای بذری در زون مربوطه؛
 2. قبول و یا رد تخم های بذری در مطابقت با ستندردهای ملی کنترول کیفیت تخمهای بذری؛
 3. تشخیص نیازمندی های لابراتوار و سایر بخش ها و اخذ تدابیر لازم به منظور فعال نگهداشتن آنها و سهم گیری فعال در تمام فعالیتهای تصدیق دهی تخمهای بذری؛
 4. پیشبینی بودجه و پلان تدابیری جهت پروسس تصدیق دهی تخم های بذری در ساحه زون مربوط و انتقال بموقع مقدار مورد ضرورت به ولایات مربوط و ریاست تصدیق تخم های بذری؛
 5. نظارت از تهیه و توزیع اسناد تصدیق تخمهای بذری به تولید کننده گان تخمهای بذری.
 6. بلند بردن سطح آگاهی سکتور عامه و خصوصی در مورد وظایف و مسئولیت هائیکه در قوانین و مقررات تولید و تورید تخم های معیاری و باکیفیت متوجه آنها میباشد؛
 7. اشتراک در مجالس، ورکشاپها و کنفرانس هائیکه موضوعات تخم و مواد بذری درآن تشریح و مورد بحث گرفته میشود؛
 8. تهیه و ترتیب راپور های تخنیکی از پروسه نظارت بر تولید تخم و تقدیم آن به مقام ریاست تصدیق تخم های بذری و مراجع مربوطه؛
 9. تدویر سیمینارهای سالانه به شرکای ذیدخل سکتور تخمهای بذری؛
 10. سازماندهی، نظارت وکنترول تمام فعالیت ها مبنی براینکه منابع مالی به صورت موثر و شفاف به مصرف برسد و نتایج مطلوب در مطابقت با قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و پالیسی های تخم های بذری؛
 11. پیشبینی بودجه و پلان تدابیری جهت پروسس تصدیق دهی تخم های بذری در ساحه زون مربوط و انتقال بموقع مقدار مورد ضرورت به ولایات مربوط و ریاست تصدیق تخم های بذری.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی موثر با واحد های تخنیکی ولایات مربوطه و تمویل کننده گان به منظورجلب همکاری های تخنیکی جهت بلند بردن ظرفیت کاری اداره، سکتورخصوصی و دهاقین در مورد اهمیت تولید واستعمال تخم معیاری و باکیفیت؛
 2. هماهنگی با آمریتهای تصدیق دهی تخمهای بذری و سایر شرکای ذیدخل سکتور تخم بذری.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (زراعت،اگرانومی، حفاظه نباتات، امراض نباتی، وبایو تکنالوژی نباتی، اصلاح نباتات و تکثیر تخمهای بذری، علوم نباتی)از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجهیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:

الف: داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور.

 1. مهارت­ های لازم

الف: تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛

ب: مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 1. موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا از سایت وزارت زراعت، jobs.af و Acbar.org بدست آورده و به ایمیل آدرس (gulagha191@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.

اسناد

mail_application_form1.docx