دعوت به داوطلبی: پروژه تهیه‌و خریداری وسایل و تجهیزات مرکز جمع شیر و پروسیس لبنیات ولسوالی زنده‌جان

content_admin

Publish Date

Closing Date

دعوت به داوطلبی

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه‌و خریداری وسایل و تجهیزات مرکز جمع شیر و پروسیس لبنیات ولسوالی زنده‌جان که مشخصات تخنیکی آن درج شرطنامه می‌باشد دارای شماره دعوت به دواطلبی باز MAIL/PD/NCB/ 00094 G اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را طبق شرایط شرطنامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان ترتیب و از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز ارایه نمایند، وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها بعد از ختم میعاد۲۱ روز پس از اعلان ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر که آخرین میعاد تسلیمی آفرها می‌باشد صورت می‌گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی‌شود تضمین آفر مبلغ (60000) افغانی به‌رویت گرانتی خط بانکی و یا پول نقد اخذ و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار، استتمنت بانکی را داشته باشد

آدرس: جاده ولایت ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات.  

باحترام

پروین احمدی

مدیر نشرات وتبلیغات ریاست زراعت