مدیریت عمومی پلان و گزارش دهی

content_admin
Wed, Mar 31 2021 12:53 PM

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

مدیریت عمومی پلان و گزارش دهی

بست:

4

وزارت یا اداره:

زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیت پست:

مرکز

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمریت پلان و تطبیق برنامه های منابع طبیعی

گزارش­گیر از:

مدیر انسجام پروژه ها

تاریخ بازنگری:

کود:

هدف وظیفه:

جمع آوری گزارشات  از پیشرفت پروژه ها وارایه گزارش به مقام ریاست عمومی منابع طبیعی بخاطربهبود امور.

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. جمع آوری گزارشات کاری بخش های مختلف ریاست عمومی منابع طبیعی .
 2. توحید گزارشات انکشافی بخشهای مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط طور ربعوار، شش ماه، نه ماه وسالتمام؛
 3. همکاری در ترتیب بودجه عادی و انکشافی بخشهای مربوطه ریاست عمومی منابع طبیعی؛
 4. سهمگیری فعال درطرح و ترتیب پلان های عملیاتی پروژه های انکشافی درتفاهم با ریاست های ذیدخل؛
 5. توحید راپورهای اجراات ریاست های منابع طبیعی وارسال آن به مراجع ذیربط؛
 6. جمع آوری و تنظیم پروژه های پیشبینی شده ریاست های منابع طبیعی وارسال آن به مرجع مربوطه؛
 7. رهنمائی کارمندان درتهیه راپورها از پیشرفت و تطبیق پروژه ها در فارمت های وزارت و ادارات مربوطه؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها سمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تخت اثر .
 3. مدیریت ارزیابی اجراات تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر .
 4. . ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 5. اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی با پروژه ها، نهادها و ادارات ذی دخل.

شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. رشته تحصیلی: داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های ذیل:(اقتصاد و توسعه زراعتی،اقتصاد، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت عمومی) وبه درجه تحصیلی بالاتر  در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور؛
 3. مهارتهای لازم: تسلط به یکی از لسانهای رسمی کشور (پشتو و یا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی:

 1. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و 3 نمره امتیازی برای بستهای اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام برای اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.
 2. 5 نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده.