انجنیر دیزاین آبریزه

mail-admin
Mon, Feb 22 2021 11:04 AM

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

انجنیر دیزاین آبریزه

بست:

۴

وزارت یا اداره:

زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیت پست:

جمال مینه ناحیه سوم مرکز وزارت

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمریت تنظیم آبریزه ها

گزارش­گیر از:

طبق ساختار تشکیل منظور شده

تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه:

دیزاین زیرساخت های فزیکی آبریزه ها اعم از چکدم ها، تراس ها، ترینچ ها، ذخایر کوچک آبی، سیستم های جمع آوری آب باران و دیزاین و برآورد  ساختمان های آبریزه ها.  

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 1. طرح و دیزاین میتود های موثر حفاظت آب و خاک و برآورد آن؛
 2. طرح رهنمود ها و دستورالعمل های علمی و تخنیکی در تنظیم امور آبریزه ها و راه اندازی برنامه های آموزشی در بخش تنظیم آبریزه ها در سطح مرکز و ولایات؛
 3. معرفی تکنالوژی های معاصر تنظیم آبریزه و حفاظت آب و خاک و سیستم های موثر آبیاری؛
 4. سهمگیری در قسمت رهنمائی مسؤول سروی جهت سروی هر چه بهتر ساحات تحت فعالیت؛
 5. طرح و دیزاین آبریزه ها، سازگار با محیط زیست تطبیق فعالیت های دیزاین شده مرتبط؛
 6. ایجاد یک سیستم فایلنگ و نگهداری سافت کاپی تمام دیزاین های مطروحه به صورت منظم؛
 7. حصول اطمینان از اینکه اسناد تهیه شده با تمام بخش ها در سطح مرکز و ولایات تشریک و مفاهمه گردیده است؛
 8. تشخیص و حل چالش های پدید آمده بر اساس اصول و معیار های علمی، تخنیکی و دانش محلی؛
 9. حصول اطمینان از اینکه تمام کارمندان تحت مدیریت در بخش های مرتبط آموزش دیده و در مورد طرزالعمل های کاری آگاهی داشته تا فعالیت های خویش را بصورت سالم انجام دهند؛
 10. حصول اطمینان ازینکه تمام فعالیت ها به صورت کامل نظارت و ارزیابی گردیده و طبق قوانین، پالیسی ها و مقررات تطبیق گردیده اند؛
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های ذیل:(مدیریت منابع آب، انجنیری منابع آب، حفاظت آب و خاک، انجنیری سیول، انجنیری آب رسانی، محیط زیست، مهندسی، هایدروتخنیک، انجنیر بند و نهر، ساختمان های هایدروتخنیک) وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن یکسال تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور مدیریت و انجنیری منابع آب، حفاظت آب وخاک و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست.
 3. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو، دری( و آشنایی با زبان انگلیسی).
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نمایند