فروش نباتات طبی ولایت غزنی

mail-admin

Publish Date

Closing Date

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد نباتات طبی (راف چهل باختو وقی داود ولسوالی جاغوری) (راف ساحات کوه لوی کش، کوه خاکریز، کوه تورلش، کوه اوپران و کوه کوچنی او پران ولسوالی مقر) (مسواک دشت سه کیچه ولسوالی مقر) (راف دره داله ولسوالی مالستان) ولایت غزنی موقعیت دارد از طریق داوطلبی  به فروش برساند بنا براین به اطلاع آنعده افراد واشخاص حقیقی یا حکمی  که خواهش خرید وجمع آوری نباتات فوق الذکر را داشته باشد رسانیده می شود که از تاریخ صدور مکتوب هذا الی بیست یک روز درخواستی های خویش را به اینریاست ارایه،شرطنامه واسناد مورد ضرورت را اخذ نمایند.