دعوت به داوطلبی: پروژه امور پخته کاری و قیر ریزی سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ

content_admin
پروژه امور پخته کاری و قیر ریزی سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی  پروژه امور پخته کاری و قیر ریزی سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ دارای شماره دعوت به داوطلبی   MAIL/PD/NCB/W/294/98 اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ۰۲ میزان ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰بعد از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی ( ۱،۴۰۰،۰۰۰) یک میلیون و چهار صد هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی به تاریخ معینه ساعت  ۰۲:۰۰بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر می‌گردد.