گزارش‌های هفته وار مصارف بودجه انکشافی

mail-admin
گزارش‌های هفته وار مصارف بودجه انکشافی

برای دانلود هریک از گزارش‌های زیر بالای همان گزارش کلیک نماید.

مصارف بودجه انکشافی بابت سال مالی ۱۴۰۰

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (34.06%) و فیصدی مصارف (22.70%) الی (23 - اسد - 1400)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (33.49%) و فیصدی مصارف (22.46%) الی (16 - اسد - 1400)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (33.27%) و فیصدی مصارف (22.00%) الی (09 - اسد - 1400)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (41.80%) و فیصدی مصارف (21.25%) الی (24 - سرطان - 1400)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (87.68%) و فیصدی مصارف (76.84%) الی (17 - جدی - 1399)

مصارف بودجه انکشافی بابت سال مالی ۱۳۹۹

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1399

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (87.68%) و فیصدی مصارف (76.84%) الی (17 - جدی - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (93.23%) و فیصدی مصارف (76.76%) الی (29 - قوس - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (83.53%) و فیصدی مصارف (73.17%) الی (22 - قوس - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (81.72%) و فیصدی مصارف (70.97%) الی (15 - قوس - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (78.32%) و فیصدی مصارف (67.32%) الی (09 - قوس - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (78.47%) و فیصدی مصارف (66.03%) الی (01 - قوس - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (77.86%) و فیصدی مصارف (65.19%) الی (24 - عقرب - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (75.51%) و فیصدی مصارف (63.43%) الی (17 - عقرب - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (78.19%) و فیصدی مصارف (63.23%) الی (10 - عقرب - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (78.03%) و فیصدی مصارف (61.83%) الی (03- عقرب - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (75.84%) و فیصدی مصارف (58.84%) الی (17- میزان - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (75.28%) و فیصدی مصارف (57.23%) الی (10- میزان - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (73.56%) و فیصدی مصارف (43.44%) الی (02- میزان - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (73.00%) و فیصدی مصارف (41.17%) الی (26- سنبله - 1399)

راپور مصارف بودجه انکشافی، فیصدی تخصیصات (72.43%) و فیصدی مصارف (36.93%) الی (19- سنبله - 1399)

مصارف بودجه انکشافی بابت سال مالی ۱۳۹۸

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(21- قوس - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(07- قوس - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(23- عقرب - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(16- عقرب - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(08- عقرب - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(01- عقرب - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(25- میزان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(18- میزان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(28- سنبله - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(07- سنبله - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(31- اسد - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(17- اسد - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(03- اسد - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(27- سرطان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(13- سرطان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(06- سرطان - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(30- جوزا - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(25- جوزا - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(09- جوزا - 1398)

(گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(06- جوزا - 1398

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(02- جوزا - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(26- ثور - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(19- ثور - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(05- ثور - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(29- حمل - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(24- حمل - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(14- حمل - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(07- حمل - 1398)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(29- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(22- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(20- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(12- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(08- حوت - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 تاریخ(01- حوت - 1397)

مصارف بودجه انکشافی بابت سال مالی ۱۳۹۷

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(21- قوس - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(14- قوس - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(07- قوس - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(30- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(23- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(19- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(16- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(09- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(02- عقرب - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(25- میزان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(18- میزان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(11- میزان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(04- میزان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(28- سنبله - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(21- سنبله - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(14- سنبله - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(07- سنبله - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(17- اسد - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(10- اسد - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(03- اسد - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(30- سرطان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(27- سرطان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(13- سرطان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(06- سرطان - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(30- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(23- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(16- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(09- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(02- جوزا - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(25- ثور - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(19- ثور - 1397)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1397 تاریخ(06- جدی - 1396)

مصارف بودجه انکشافی بابت سال مالی ۱۳۹۶

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(22- قوس - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(08- قوس - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(04- قوس - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(28- عقرب - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(13- عقرب - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(03- عقرب - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(22- میزان - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(16- میزان - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(01- میزان - 1396)

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(22-سنبله- 1396)

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(14-سنبله- 1396)

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(04-سنبله- 1396)

راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ(25 اسد- 1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ (18-اسد-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ (11-اسد-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ (07-اسد-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ (31-سرطان-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396 تاریخ (24-سرطان-1396)

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1396

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی1395

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی1394

گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی1393

گزارش فعالیت های سال مالی 1395