اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک ۶۱ قلم قرطاسیه باب به شمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت معینیت زمینداری

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۶۱ قلم قرطاسیه باب به شمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت معینیت زمینداری وزارت زراعت آبیاری ومالداری تحت ریفرنس نمبر   MAIL/PD/NCB/G91/1401  را به شرکت محترم اقرا لوژستیکی دارای جواز نمبر (D-34301) به قیمت مجموعی مبلغ 1,232,160 افغانی (یک ملیون و دوصد سی و دو هزار و یک صدشصت افغانی)  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

بااحترام

مفتی عبدالرحیم شاهد
رئیس تهیه وتدارکات

سندونه

پروژه تدارک ۶۱ قلم قرطاسیه باب به شمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت معینیت زمینداری