تعدیل تاریخ اعلان داوطلبی پروژه تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر دارای ریفرنس نمبر  MAIL/PD/NCB/G85/1401از تاریخ ۱۰ میزان به تاریخ ۱۲ میزان ۱۴۰۱

mail-admin

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

تعدیل تاریخ اعلان داوطلبی پروژه تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر دارای ریفرنس نمبر  MAIL/PD/NCB/G85/1401از تاریخ ۱۰ میزان به تاریخ ۱۲ میزان ۱۴۰۱

قبلأ اعلان دعوت به داوطلبی پروژه فوق الذکر در شماره مسلسل ۲۴۷۴۹ روزنامه ملی انیس نشر شده بود که در تاریخ آفرگشائی آن اشتباه صورت گرفته است. اینک ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لـیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لـــیتر تحت داوطلبی باز داخلی با شماره تشخیصـــــیه{ MAIL/PD/NCB/G85/1401} اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز سه شنبه مؤرخ ۱۲ میزان ۱۴۰۱ ه ش ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشند. تضمین آفر مبلغ(120,000)  یک صد و بیست هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت، عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را در صورتیکه سیستم اداره تدارکات ملی فعال باشد از ویب‌سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

بااحترام
مفتی عبدالرحیم شاهد
رئیس تهیه وتدارکات

سندونه

nshr_alan_dawtlby_tyl.pdf