فشرده دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

mail-admin

خلاصه فعالیت ها و دست آورد های وزارت زراعت در سال مالی 1399

فعالیت ها تطبیق شده:

 1. به تعداد (47) شبکه آبیاری در 17 ولایت و به تعداد (125) کانال آبیاری ایجاد و اعمار شده است.
 2. به تعداد (18) باب آبریزه در 3 ولایت ایجاد شده است.
 3. کار اعمار (80) بندخاکی آبگردان در ولایات غور، سمنگان و کندهار تکمیل گردیده است.
 4. به مقدار (11319) متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم خریداری و برای دهاقین در (34) ولایت کشور توزیع گردید.
 5. به تعداد (1300) قطعه نمایشی گندم در 34 ولایت، به تعداد (1820) قطعه نمایشی شالی در 8 ولایت، به تعداد (300) قطعه نمایشی سایبین در 20 ولایت، به تعداد (1350) قطعه نمایشی سبزیجات در 6 ولایت و به تعداد (800) قطعه نمایشی جواری در ولایت لوگر و ننگرهار ایجاد گردیده است.
 6. به تعداد (340) قطعه نمایشی پخته در ولایات هلمند، سمنگان، هرات، ننگرهار و تخار احداث گردید.
 7. به تعداد (370) قطعه نمایشی زعفران در 34 کشور احداث گردید.
 8. به مساحت (6771) هکتار باغهای جدید درختان مثمر، به مساحت (195) هکتار باغ های متراکم و نیمه متراکم و به مساحت (2040) هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور احداث و احیا گردیده است.
 9. به تعداد (1960000) اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در 24  ولایت تولید گردیده است.
 10. به تعداد (222000) اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در ولایت لغمان تولید گردیده است.
 11. به مساحت (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر، به مساحت (70) جریب باغ عناب در ولایت فراه و به مساحت (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان احداث گردیده است.
 12. کار اعمار (14974) مترمکعب چکدم وذخیره کوچک ابی در ساحات ابریزه ها در ولایات غور، سمنگان و کندهار تکمیل گردیده است.
 13. به مقدار (484) کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه جهت احداث (500000) هکتار باغ های پسته، جلغوزه و چهار مغز خریداری و کاشت گردید.
 14. به مساحت (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان احیا گردیده است.
 15. به تعداد (4000) پکیج ارزش افزایی شیره ی بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر و نباتات طبی در 5 ولایت توزیع گردیده است.
 16. به مبلغ (104160000) یکصدو چهار میلیون و یکصدو شصت هزار افغانی برای (2800) دو هزار هشت صد تن از دهاقین قرضه های زراعتی و مالداری توزیع شده است.
 17. به تعداد (720) فارم مرغ های گوشتی در ولایات خوست، پنجشر، لغمان، پکتیا و کابل ایجاد شده است.
 18. به تعداد (1290) باب باغچه های خانگی سبزیجات برای (1290) خانم روستایی در 7 ولایت کشور ایجاد گردیده است.
 19. به مساحت (100) جریب سبزیجات در ولایت ننگرهار چیله بندی گردیده است.
 20. به تعداد (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل توزیع گردیده است.
 21. تخم پسته برای احداث (1000) هکتار باغات جدید تخم در 28 ولایت توزیع گردیده است.
 22. به تعداد (1730) بسته های باغداری برای باغداران توزیع شده است.
 23. یک باب مرکز پروسس لبنیات به ظرفیت تولید (30000) لیتر شیر در روز در ولایت کابل ساخته شده است.
 24. کار اعمار (1) باب مرکز پروسس لبنیات در ولایت جوزجان تکمیل شده است.
 25. به تعداد (3437000) دوز واکسین بروسلوز در 34 ولایت کشور بالای حیوانات تطبیق گردیده است.
 26. به تعداد (1932500) دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز در 34 ولایت کشور تطبیق گردیده است.
 27. به تعداد (100000) دوز واکسین بالای حیوانات مختلف النوع  در 9 ولایت کشور تطبیق گردیده است.
 28. به تعداد (12) باب سیلو سایلج آن در ولایات خوست، کندهار، لوگر و پکتیکا ایجاد گردیده است.
 29. به تعداد (100) عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور خریداری و توزیع گردیده است.
 30. کار اعمار و تجهیز (1) باب مرکز استیشن در ولایت بدخشان تکمیل گردیده  است.
 31. برای (33500) تن از دهاقین برنامه های آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) دایر شده است.
 32. برای (21875) نفر از دهاقین و مالداران برنامه های آموزشی دایر شده است.
 33. به تعداد (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات برای خانم های زراعت پیشه در 5 ولایت خریداری و توزیع شده است.
 34. به تعداد (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم خریداری و توزیع شده است.
 35. به طول (3485) متر جاده در داخل فارم بادام باغ قیرریزی و  به مساحت (3600) متر مربع پارکینک ساخته شده است.
 1. تعداد پروژه های ناتمام یا در حال تطبیق:
 1. کاراعمار (4109) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 16 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، هرات، بادغیس و فراه با (97 فیصد) پیشرفت جریان دارد.
 2. کاراعمار (3167) باب ذخیره گاه پیاز هر یک به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، ارزگان، نیمروز، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، بادغیس و فراه با (96فیصد) پیشرفت جریان دارد.
 3. کار اعمار (2364) باب ذخیره گاه کچالو هریک به ظرفیت 10 تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، نورستان، هرات، بادغیس و غور با (97 فیصد) پیشرفت جریان دارد.
 4. کار اعمار (475) باب سردخانه هر کدام به ظرفیت 25 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، زابل، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، بادغیس و غور با ( 91 فیصد) پشرفت جریان دارد.
 5. کار نصب (1113) پایه ماشین خشک کن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کندهار، هلمند، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، بادغیس و فراه جریان دارد.
 6. ایجاد (683) باب ‌ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در ولایات (لوگر، غزنی، کابل، میدان وردک، پکتیا و لوگر).
 7. کار اعمار (21) شبکه آبیاری (با 70فیصد) پیشرفت جریان دارد  همچنان پروسه تدارکات جهت ایجاد (33) پروژه آبیاری تکمیل گردیده کار آن ها در سال 1400 آغاز می گردد.
 8. کار احیاء و بازسازی (156) کانال با (48 فیصد) پیشرفت جریان دارد همچنان پروژه اعمار (154) کانال  دیگر تحت پروسه تدارکات قرار دارد.
 9. کار اعمار (1590) متر دیوار استنادی در ولایت ننگرهار و جوزجان جریان دارد.
 10. به مقدار (58000) متریک تن گندم کمکی کشور دوست هندوستان انتقال گردیده است.
 11. کار احداث (160) باب سبزخانه با (90 فیصد) پیشرفت جریان دارد.
 12. کار اعمار تعمیر انستیتیوت زعفران در ولایت هرات با (80فیصد) پیشرفت جریان دارد
 13. کار اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان جریان دارد.
 14. کار احیای مجدد (2) فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان جریان دارد.
 15. کار اعمار و تجهیز متباقی (5) باب استیشن در 5 ولایت کشور جریان دارد.
 16. کار اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مرکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر (5) حلقه چاه عمیق در 5 ولایت کشور جریان دارد.
 17. کار اعمار (2) باب کلینیک حیوانی با (55فیصد) پیشرفت جریان دارد.
 18. به تعداد (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه برای مالداران در 7  ولایت خریداری گردیده و در سال  گردیده و در 1400 برای دهاقین توزیع می گردد.
 19. کار اعمار (2) باب مرکز دیگر جریان دارد.
 20. کار ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با سایز 3*3 متر در بند امیر ولایت بامیان جریان دارد.
 1. دلایل عدم تطبیق پروژه ها:
 1. شیوع ویروس کرونا (کوید 19).
 2. مشکلات بودجوی و تغیر پلان تطبیقی در تعداد از فعالیت ها.
 3. عدم تکمیل دیزاین و برآورد تعداد از پروژه ها.
 4. عدم شرکت های واجد شرایط داخلی برای تطبیق تعداد از فعالیت ها.
 5. بلند بودن هزینه تعداد از فعالیت ها و عدم بودجه.

Documents

خلاصه فعالیت ها و درست آورد های وزارت زراعت در سال مالی 1399.pdf