د کرنیزو او مالداری چارو معینیت

 

اړوند ریاستونه: