د رسنیو د خپریدو شننه

په رسنیو کې د مهمو موضوعاتو شننه او انعکاس او هغه اقدامات، چې د کرنې وزارت د رییسانو له خوا باید تر سره شي.

شمیره

عنوان

تاریخ

۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۹ تر ۲۳ وږی ۱۳۹۸
۲ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ تر ۲۶ وږی ۱۳۹۸
۳ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ تر ۳۰ وږی ۱۳۹۸
۴ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۲ تله ۱۳۹۸
۵ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۷ تر ۱۰ تله ۱۳۹۸
۶ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ تر ۱۴ تله ۱۳۹۸
۷ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۵ تر ۱۶ تله ۱۳۹۸
۸ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۷ تر ۱۸ تله ۱۳۹۸
۹ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۱ تر ۲۲ تله ۱۳۹۸
۱۰ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۳ تر ۲۴ تله ۱۳۹۸
۱۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ تر ۲۸ تله ۱۳۹۸