د رسنیو د خپریدو شننه

په رسنیو کې د مهمو موضوعاتو شننه او انعکاس او هغه اقدامات، چې د کرنې وزارت د رییسانو له خوا باید تر سره شي.

شمیره

عنوان

تاریخ

۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۹ تر ۲۳ وږی ۱۳۹۸
۲ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۵ تر ۲۶ وږی ۱۳۹۸
۳ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ تر ۳۰ وږی ۱۳۹۸
۴ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۲ تله ۱۳۹۸
۵ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۷ تر ۱۰ تله ۱۳۹۸
۶ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۱ تر ۱۴ تله ۱۳۹۸
۷ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۵ تر ۱۶ تله ۱۳۹۸
۸ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۷ تر ۱۸ تله ۱۳۹۸
۹ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۱ تر ۲۲ تله ۱۳۹۸
۱۰ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۳ تر ۲۴ تله ۱۳۹۸
۱۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۶ تر ۲۸ تله ۱۳۹۸
۱۲ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۴ لړم ۱۳۹۸
۱۳ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۶ تر ۰۹ لړم ۱۳۹۸
۱۴ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۰ تر ۱۲ لړم ۱۳۹۸
۱۵ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۳ تر ۱۴ لړم ۱۳۹۸
۱۶ د رسنیو د خپریدو شننه   ۱۷ تر ۲۰ لړم ۱۳۹۸
۱۷ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۱ تر ۲۳ لړم ۱۳۹۸
۱۸ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۴ تر ۲۷ لړم ۱۳۹۸
۱۹ د رسنیو د خپریدو شننه   ۲۸ تر ۳۰ لړم ۱۳۹۸
۲۰ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۱ تر ۰۲ لیندۍ ۱۳۹۸
۲۱ د رسنیو د خپریدو شننه   ۰۳ تر ۰۶ لیندۍ ۱۳۹۸