انفوګرافیک

pashto info

 

pashto info

 

infographic pashto

 

افغانستان د چرګانو غوښې د تولید په برخه کې ځان بساینې ته نږدې شوی!

 

د ۶۰ زره او ۹۵۵ کورنيو باغچو چاری بشپړ شوي دي.

 

خودکفایی ۶۶ درصدی افغانستان در تولید برنج!