قوانین و پالیسی‌ها

دیتابیس اسناد تقنینی و اداری بازدید دیتابیس  
قانون دسترسی به اطلاعات دانلود قانون  
طرزالعمل دسترسی به اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دانلود طرزالعمل  
استراتیژی ملی باغداری دانلود استراتیژی  
طرزالعمل کمیته کنترول کیفیت زعفران دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل اجرایی و تخنیکی انکشاف زعفران وزارت زراعت دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل  انستیتوت تحقیقات و آموزش زعفران دانلود طرزالعمل  
پالیسی ملی باغداری دانلود پالیسی  
طرز‌العمل نطارت و ارزیابی پروژه‌های انکشافی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل احداث قوریه و تولید نهال‌های مثمر دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل ایجاد پروژه‌های زراعتی افغانستان دانلود طرزالعمل  
خلاصه چارچوب ملی توسعه زراعت  دانلود فایل  
طرزالعمل تاسیس وثبت کوپراتیف‌های ابتدائی زراعتی و مالداری دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تاسیس وثبت کوپراتیف‌های ثانوی ولسوالی‌ها دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل ثبت شرکت‌های زراعتی و مالداری دانلود طرزالعمل