قرارداد تدارک 42 قلم اجناس مختلف دفتری و تکنالوژی با شرکت خدمات لوژستیکی روح الله افغان اروپا - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

قرارداد تدارک 42 قلم اجناس مختلف دفتری و تکنالوژی با شرکت خدمات لوژستیکی روح الله افغان اروپا

تاریخ نشر: Jan 09, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 16, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت،آبیاری ومالداری در نظر دارد ، قرارداد تدارک 42 قلم اجناس مختلف دفتری و تکنالوژی  را به شرکت خدمات لوژستیکی روح الله افغان اروپا دارای جواز شماره 43500-D واقع خانه 17 سرک 1 خیرخانه ، ناحیه 11-کابل – افغانستان  را به قیمت مجموعی (1700270) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی تواًم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات واقع جمال مینه ناحیه سوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد شد.  

 

 

 

 

با احترام

 

معراج الدین " راشد "

سر پرست ریاست تهیه و تدارکات