قرارداد تدارک دو نوع چوب محروقاتی بلوط و ارچه با شرکت تجارتی نثار فیضی دارای جواز شماره 15470-0101 واقع سرک دوم تایمنی را به قیمت مجموعی (2606016) افغانی - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

قرارداد تدارک دو نوع چوب محروقاتی بلوط و ارچه با شرکت تجارتی نثار فیضی دارای جواز شماره 15470-0101 واقع سرک دوم تایمنی را به قیمت مجموعی (2606016) افغانی

تاریخ نشر: Jan 07, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 14, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت،آبیاری ومالداری در نظر دارد ، قرارداد تدارک دو نوع چوب محروقاتی بلوط و ارچه را به شرکت تجارتی نثار فیضی  دارای جواز شماره 15470-0101 واقع سرک دوم تایمنی را به قیمت مجموعی (2606016) دو میلیون و ششصد هزار وشش هزار و شانزده افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی تواًم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات واقع جمال مینه ناحیه سوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این قرار داد به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

 

 

 

با احترام

 

معراج الدین " راشد "

سر پرست ریاست تهیه و تدارکات