پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنت برای 31 ولایت کشور - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنت برای 31 ولایت کشور

تاریخ نشر: Dec 31, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 20, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

« دعوت به داوطلبی  روش باز»

شماره دعوت به داوطلبی :- 553 MAIL/PD/NCB/G/

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنت برای 31 ولایت کشور مطابق مشخصات درج اسناد داوطلبی اشتراک نموده شرطنامه مربوط را در فلش دیسک (حافظه) بطور رایگان از اطاق شماره 16 ریاست تهیه و تدارکات معنیت مالی واداری ویا از ویب سایت ها ی وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری یا اداره تدارکات ملی  بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه  وهمچنان طبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه افغانستان طورسربسته از تاریخ 11/10/1395 الی 21 روزتقویمی به سکرتریت تدارکات واقع تعمیر تحویلخانه های ریاست اداری ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط یا نقده مبلغ /230000- دو صد وسی هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بعد از تکمیل 21 روز ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی سکرتریت تدارکات تدویر میگردد.

 

 

 

 

با احترام

 

معراج الدین " راشد "

سر پرست ریاست تهیه و تدارکات