نظارت از قیمت ها- آسیای میانه - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری