ضمیمۀ قیم امتعۀ زراعتی - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری