برگزاری جلسه چگونگی تهیه پلان عملیاتی مبارزه با فساد اداری: - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

برگزاری جلسه چگونگی تهیه پلان عملیاتی مبارزه با فساد اداری:

این جلسه به ریاست محترم عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت ،آبیاری مالداری تدویر گردید که در آن تعدادی از روسای سکتور زراعت حضور داشتند.
در این جلسه روی تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری، چگونگی تثبیت ساحات خطر و شاخص های مهم فساد اداری بحث صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.