تجلیل از هفته تصویب قانون اساس افغانستان در وزارت زراعت: - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

تجلیل از هفته تصویب قانون اساس افغانستان در وزارت زراعت:

محفل تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی افغانستان با حضور داشت محترم اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، محترم عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری، ،محترم پوهنمل لطف الرحمان سعید معاون و عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان بر گزار گردید.

محترم اسد الله ضمیر وزیر زراعت کشور ضمن افتتاح محفل نامبرده طی صحبت هایش گفت: از بزرگترین دستاوردهای مردم افغانستان پس از جنگ های طولانی همین قانون اساسی نافذه کشور است.  ضرورت است که برای نهادینه شدن این قانون در تطبیق آن تلاش نماییم.

معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که از شمار سخنرانان این محفل بود نیز در مورد سیر تاریخی و جایگاه قانون اساسی افغانستان به اشتراک کننده معلومات ارائه نمود.