ورکشاپ مشورتی پالیسی ملی آبیاری در زون شرق برگزار گردید: - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

ورکشاپ مشورتی پالیسی ملی آبیاری در زون شرق برگزار گردید:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ورکشاپ پالیسی ملی آبیاری را با اشتراک کارمندان ریاست های زراعت ولایت های زون شرق( لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار) را شهر جلال آباد برگزار نمود.
این ورکشاپ یک روزه به هدف آموزش استفاده موثر از منابع آبی، کاهش مشکلات دهاقین در بخش آب، جهت افزایش حاصلات آنها راه اندازی شده بود.