محافظ پروژه مرغداری بگرامی

mail-admin
شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۶:۳۹

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه:     محافظ پروژه مرغداری بگرامی

وزارت / اداره:    وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

موقعـیـت:          بادام باغ ناحیه ۱۷

بخش:               ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی

بـست:              ۸

گزارش به:         مدیر بخش مربوطه

گزارش از:        ندارد

کود :

هدف وظيفه :    (  حفظ و نگهداری تعمیرات و اجناس نصب آن  )

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

  • حفظ و نگهداری از  اسباب که برایش سپرده میشود.
  • اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر بخش در مطابقت با قانون بوی سپرده میشود
  1. محافظت از تعمیرات، وسایط، شبکه برق و اجناس ناصبه تعمیرات
  2. حفاظت و نگهداری از پارک ها و درختان چهارطرف ساختمان ها و تعمیرات
  3. جلوگیری از خارج نمودن اجناس ساحه مربوطه بدون اسناد و هدایت مقامات ذیصلاح

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

  • مقتضیات حداقل برای این بست،درماده(7)و(8) وضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی،ذکرگردیده است .