سردخانه صفر انرژی

مدیریت محصولات زراعتی در دوره‌ی کرونا:

dxfc

 

hgf

 

ساخت هزاران سردخانه برای نگهداری پیاز و کچالو
وزارت زراعت برای مدیریت بهتر تولیدات زراعتی صادراتی، برای بخش زیادی از تولیدات اضافی کچالو و پیاز، ساخت سردخانه‌ها را برنامه‌ریزی کرده است.
این وزارت با ساخت ۱۴ هزار و ۲۱۹ سردخانه‌ی پنج متریک تنی و ۴۱۴ سردخانه‌ی ۱۰ تُنی برای دهقانان، بخشی از کچالو و پیازی که از صادرات باز می‌مانَد را نگهداری می‌کند.
در ساخت هر یک از این سردخانه‌های صفر انرژی (پنج تنی و ۱۰ تنی) ۳۵۰ هزار افغانی و در مجموع، برای ساخت ۱۴ هزار و ۶۳۳ سردخانه‌ی پنج و ۱۰ تنی، پنج میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۴۱۰ هزار افغانی هزینه می‌شود. دهقانانی که می‌خواهند این سردخانه‌ها برای‌شان ساخته شود، ضمن ثبت درخواست‌شان، تنها ۱۰ درصد هزینه را نیز باید بپردازند.
در جریان اعمار هر یک از این سردخانه‌ها برای ۱۰ نفر و جمعاً در جریان کار کل این سردخانه‌ها، برای ۱۴۶ هزار و ۳۳۰ تَن به صورت موقت کار ایجاد می‌گردد. هم‌چنان پس از تکمیل کار ساخت این سردخانه‌ها، به سه تن در هر سردخانه و در کل برای ۴۳ هزار و ۸۹۹ تَن در کل سردخانه‌های یادشده کار دایمی فراهم می‌شود. این سردخانه‌ها در ولایت‌هایی که بیش‌ترین تولید کچالو یا پیاز را دارند، ساخته می‌شوند و جمعاً جلو فاسد شدن ۷۵ هزار و ۲۳۵ تن پیاز و کچالو را می‌گیرند.
ساخت این سردخانه‌ها باعث بهبود ثابت نرخ این محصولات در بازار، رشد اقتصاد دهقانان و حمایت گسترده از محصولات داخلی می‌شود.