سردخانه سارک

مدیریت محصولات زراعتی در دوره‌ی کرونا:

gfd


  ساخت سردخانه برای انار، سیب و انگور
وزارت زراعت برای مدیریت بهتر تولیدات زراعتی صادراتی، جهت نگهداری بخش زیادی از تولیدات اضافی میوه‌های انار، سیب و انگور برنامه‌ریزی کرده است.
بر اساس این طرح، ۸۸۴ سردخانه‌ی ۲۵ تنی سارک در ولایت‌هایی که بیش‌ترین تولید این میوه‌ها را داشته باشند، ساخته می‌شود.
در ساخت هر یک از این سردخانه‌ها دو میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی هزینه می‌شود که هزینه‌ی مجموعی ۸۸۴ سردخانه‌ی میوه، شش میلیارد و ۱۹۰ میلیون و ۶۸۸ هزار افغانی است.
با تکمیل ساخت این سردخانه‌ها از فاسدشدن ۲۲ هزار و ۱۰۰ تن میوه (سیب، انار و انگور) جلوگیری می‌شود. این مقدار میوه بخشی از صادرات کشور در سال‌های گذشته است که امسال ممکن است با ممنوعیت صادرات به دلیل شیوع کرونا، در داخل کشور محفوظ بمانَد.
در جریان ساخت این سردخانه‌ها در هر سردخانه حد اقل برای ۲۰ تن و  در مجموع برای ۱۷ هزار و ۶۸۰ تن کار موقت پیدا می‌شود.
هم‌چنان با تکمیل ساخت این سردخانه‌ها به پنج نفر در هر سردخانه و در کلِ این سردخانه‌ها، به چهار هزار و ۴۲۰ تن کار دایمی پیدا می‌شود.
این سردخانه‌ها در ولایت‌هایی که بیش‌ترین میزان تولید انار، سیب و یا انگور را دارند، ساخته می‌شود.
ساخت این سردخانه‌ها باعث جلوگیری از فاسد شدن محصولات اضافی، حمایت از اقتصاد باغداران و پشتی‌بانی گسترده از محصولات داخلی می‌گردد.