تعدیل اعطای قرارداد: پروسه داوطلبی پروژه تدارک 110000 لیتر تیل دیزل و 90000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه و ماشین آلات وزارت

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

تعدیل اعلان قرارداد

تعدیل در مبلغ تضمین آفر پروژه تدارک 110000 لیتر تیل دیزل و90000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه وماشین آلات وزارت  از مبلغ 380000 افغانی به مبلغ 220000 افغانی.

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 110000 لیتر تیل دیزل و 90000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه و ماشین آلات وزارت تحت نمبر تشخیصیه  MAIL/PD/NCB/G-4/1400/Rebid اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یک‌شنبه مورخ 24 حوت _ 1399 ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ(220,000)  دو صدو بیست هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) میباشد.

آدرس مکان جلسه: منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت، عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی آمریت تدارکات ساختمان.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول به‌صورت رایگان به‌دست آورند.