بست رتبه 7 ... دریور

content_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۳۰ - ۱۵:۴۹

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 دریور ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. 

بناءً به اطلاع واجدین شرایط از قشر ذکور که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای استخدام را از تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ الی ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند درصورت ضرورت به شماره تلیفون 0202922143 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد درخواستی پذیرفته نمیشود.

ریاست اداری :

بست رتبه 7 .................... دریور.

وظایف :

  1. حصول اطمینان از فعال بودن سیستم برق، آب للیتر، سیستم برک، گیج روغنیات و هوای تایر ها.
  2. پاک نگهداشتن و حفظ و نگهداشت درست واسطه مربوطه.
  3. سنجش و محاسبه کتابچه گردش سیر و گردش واسطه مربوطه.
  4. انتقال به موقع کارکنان وزارت مطابق لایحه و هدایت آمر مربوطه.
  5. مطلع ساختن آمر مستقیم از عارضه، تبدیلی مبلایل و فعالیت واسطه نقلیه عندالموقع. 
  6. حفظ و نگهداری از  اسباب که برایش سپرده میشود.

شاخص های اساسی :

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده (7) و (8) و ضمیمه 2 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

  1. داشتن لایسنس دریور.
  2. اطاعت از اوامر آمرین.

امتیازات :

معاش مطابق به قانون رتب معاشات مطابق طرزالعمل اصلاحات اداری.

استفاده از رخصتی های قانون مامورین.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت 9  الی ختم رسمیات از آمریت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند در صورت ضرورت به تیلفون 0202922143 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.