داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د زرشاخ اوبو لګونی د شبګی د بیارغونی پروژه د قرارداد د ورکولو د تصمیم خبرتیا
د کــرهنی، اوبولگولـواو مالـداری وزارت په پام کې لري چې: د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د زرشاخ اوبو لګونی د شبګی د بیارغونی پروژه د قرارداد په ټولیز قیمت 17،118،070.00 (اووه لس میلیونه، یو سل او اتلس زره، اویا) افغانی د سپین وال ودانیز شرکت...
May 21, 2018 Jun 04, 2018
د قرارداد د ورکولو د تصمیم خبرتیا د وردګو ولایت، مرکز میدان، د یتیمک، جوی آسپ او جوی آلو د اوبو لګونی د شبکو دبیا رغونی پروژه
د کــرهنی، اوبولگولـواو مالـداری وزارت په پام کې لري چې: د وردګو ولایت، مرکز میدان، د یتیمک، جوی آسپ او جوی آلو د اوبو لګونی د شبکو دبیا رغونی پروژه د قرارداد په ټولیز قیمت 56,566,666 (شپږ پنځوس میلیونه، پنځه سوه شپږ شپیته زره، شپږ سوه شپږ...
Apr 11, 2018 Apr 25, 2018
کمپلیکس جوړولد چرګانو پھ برخھ کې د پانګھ اچونې خبرتیا
.
Mar 18, 2018 Apr 07, 2018
دپانګه اچونی خبرتیا دچرګوړود ﺳﻮداګرۍ ﮐﻤﭙﻠﯿﮑﺲ ﺟﻮړول
.
Jan 17, 2018 Jan 28, 2018
ﺮګﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ﭘﺎﻧګﮫ اﭼﻮﻧﯥ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ
.
Jan 13, 2018 Jan 28, 2018
ﺮګﻮړود ﺳﻮداګﺮۍ ﮐﻤﭙﻠﯿﮑﺲ ﺟﻮړول
.
Jan 01, 2018 Jan 13, 2018
دپانګه اچونی خبرتیا د ﭼﺮګﺎﻧــﻮ ارزښــﺘﻲ ځﻨځﯿــﺮ د ﺗﻘﻮﯾــﯥ ﻟﭙــﺎره د ۲٥ زره اﯾــﺰ ﻏﻮښــﯿﻨﻮ ﭼﺮګﺎﻧــﻮ ﻓﺎرﻣﻮﻧــﻮ ﺟــﻮړول
دانلود: Re-announcement of Investment Opportunity for 25K broiler-Pashto
Dec 19, 2017 Jan 08, 2018
دپانګه اچونی خبرتیا دچرګوړود ﺳﻮداګرۍ ﮐﻤﭙﻠﯿﮑﺲ ﺟﻮړول
دانلود: (Re-announcement) Investment Opportunity for establishment of Poultry Complex_Pashto
Dec 19, 2017 Jan 06, 2018
دپانګه اچونی خبرتیا دچرګوړود ﺳﻮداګرۍ ﮐﻤﭙﻠﯿﮑﺲ ﺟﻮړول
دپشتو سند دانلود: دﭼﺮګﻮړود ﺳﻮداګﺮۍ ﮐﻤﭙﻠﯿﮑﺲ
Nov 18, 2017 Dec 09, 2017
د ژوند د چاپیریال او ټولنیز مدیریت چوکاټ د افغانستان د کرنی د تولیدی عواملو پروژه
دانلود فایل: SAR_EA_P120397v2_ESMF summary Pashto وروستی راپور د پروګرامونو ریاست د افغانستان د کرنی د تولیدی عواملو پروژه د پروژی د همهغږۍ یونټ د ژوندانه او ټولنیز چاپیریال ساتنه __________________ جولای،...
Oct 28, 2017 -
پاڼه 1 از 89