له آب او هوا څخه د رامنځته شوو ګواښونو اونیز رپوټ/ دافغانستان او منځنۍ آسیا لپاره

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د امریکا متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې (USAID) د قحطۍ د واردمخه خبرداري سیستمونو د شبکې )(FEWS NET لپاره د ۲۰۱۹ کال د جون میاشتې له شپږمې څخه تر دولسمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د امریکا متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې (USAID) د قحطۍ د واردمخه خبرداري سیستمونو د شبکې )(FEWS NET لپاره د ۲۰۱۹ کال د مې میاشتې له دېرشمې څخه د جون میاشتې تر پنځمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د امریکا متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې (USAID) د قحطۍ د واردمخه خبرداري سیستمونو د شبکې )(FEWS NET لپاره د ۲۰۱۹ کال د مې میاشتې له درویشتمې څخه تر نهه ویشتمې نېټې پورې 

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د امریکا متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې (USAID) د قحطۍ د واردمخه خبرداري سیستمونو د شبکې )(FEWS NET لپاره د ۲۰۱۹ کال د مې میاشتې له شپاړسمې څخه تر دوه ویشتمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د امریکا متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې (USAID) د قحطۍ د واردمخه خبرداري سیستمونو د شبکې )(FEWS NET لپاره د ۲۰۱۹ کال د مې میاشتې له نهمې څخه تر پنځلسمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د مې میاشتې له دویمې څخه تر اتمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د اپرېل میاشتې له پنځه ویشتمې څخه د مې میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د اپرېل میاشتې له اتلسمې څخه تر څلورویشتمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د اپرېل میاشتې له یوولسمې څخه تر اوه لسمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د اپرېل میاشتې له څلورمې څخه تر لسمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د مارچ میاشتې له اته ویشتمې څخه د اپریل تر درېېمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د مارچ میاشتې له یوویشتمې څخه تر اوه ویشتمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د مارچ میاشتې له څوارلسمې څخه تر شلمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د مارچ میاشتې له اوومې څخه تر دیارلسمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د فبروري میاشتې له اته ویشتمې څخه د مارچ میاشتې تر شپږمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د فبروري میاشتې له یوویشتمې څخه تر اوه ویشتمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د فبروري میاشتې له څوارلسمې څخه تر شلمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د فبروري میاشتې له اوومې څخه تر دیارلسمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د جنوري له یو دېرشمې څخه د فبروري تر شپږمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د جنوري له څلورویشتمې څخه تر دېرشمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د جنوري له ولسمې څخه تر درویشتمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ کال د جنوري له لسمې څخه تر شپاړسمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۹ د جنوري له درییمې څخه تر نهمې نېټې پورې

د افغانستان د اقلیمي ګواښوﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ- د اﻗﻠﯾﻣﻲ وړاﻧدوﯾﻧو د ﻣرﮐز ﻟﮫ ﺧوا د ۲۰۱۸ کال د دسامبر له ۲۷مې څخه د ۲۰۱۹ د جنوري تر ۲یمې پورې

Casia and Afghanistan Dec. 20-Pashto

Casia and Afghanistan Dec. 13-Pashto

Casia and Afghanistan Dec. 6-Pashto

Casia and Afghanistan Nov. 28-Pashto

Casia and Afghanistan Nov. 22-Pashto

Casia and Afghanistan Nov. 15-Pashto

Casia and Afghanistan Nov. 8-Pashto

Casia and Afghanistan Nov. 1-Pashto

Casia and Afghanistan Oct 25-Pashto

Casia and Afghanistan Oct 18-Pashto

Casia and Afghanistan Oct 11-Pashto

Casia and Afghanistan Oct 4-Pashto

Casia and Afghanistan Sept 27-Pashto

Casia and Afghanistan Sept 20-Pashto

Casia and Afghanistan Sep 13-Pashto

Casia and Afghanistan Sep 6-Pashto

Casia and Afghanistan August 30-Pashto

Casia and Afghanistan August 23-Pashto

Casia and Afghanistan August 16-Pashto

Casia August 9-Pashto

Casia and Afghanistan August 2-Pashto

Casia and Afghanistan July 26-Pashto

Casia and Afghanistan July 12-Pashto

Casia and Afghanistan July 19-Pashto

Casia and Afghanistan July 5-Pashto

Casia and Afghanistan June 28-Pashto

Casia and Afghanistan June 14-Pashto

Casia and Afghanistan June 7-Pashto

Casia and Afghanistan May 31-Pashto

Casia and Afghanistan May 10-Pashto

Casia and Afghanistan May 24-Pashto

Casia and Afghanistan May 17-Pashto

Casia and Afghanistan May 3-Pashto

Casia_and Afghanistan April 26_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan April 19_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan April 12_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan March 29_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan March 15_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan March 1_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan February 22_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan February 8_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan January 11_2018_Pashto

Casia_and Afghanistan Jan 4_2017_Pashto

Casia_Dec14_2017_Pashto

Casia_Dec7_2017_Pashto

Casia_Nov30_2017 (Pashto)

Casia_Nov23_2017 (Pashto)

Casia_Nov16_2017 (Pashto)

Casia_Nov9_2017 (Pashto)

Casia_Nov2_2017 (Pashto)

Casia_Oct26_2017 (Pashto)

Casia_Oct19_2017 (pashto)

Casia_Oct12_2017 (Pashto)

Casia_Oct5_2017 (Pashto)

Casia_Sep28_2017 (Pashto)

Casia_Sep21_2017 (Pashto)

Casia_Sep14_2017 (Pashto)

Casia_Sep07_2017 (Pashto)

Casia_Aug31_2017 (Pashto)

Casia_Aug24_2017 (Pashto)

Casia_Aug17_2017 (Pashto)

Casia_Aug10_2017 (Pashto)

Casia_Jul20_2017 (Pashto)

casia_May25_2017 Pashto

casia_May18_2017 Pashto

Casia_May11_2017 (Pashto)_V1

casia_May04_2017 Pashto

casia_Apr20_2017 Pashto

casia_April13_2017 Pashto

casia_Mar30_2017 Pashto

casia_Mar23_2017 Pashto

casia_Mar16_2017 Pashto

casia_March09_2017 Pashto

casia_March02_2017 Pashto

casia_Feb23_2017 Pashto

casia_Feb15_2017 Pashto

casia_Jan19_2017 Pashto

casia_Jan12_2017 Pashto

casia_Jan05_2017 Pashto

casia_Dec29_2016 Pashto pdf

casia_Dec15_2016 Pashto

casia_Dec15_2016 Pashto

casia_Dec08_2016 Pashto

casia_Dec01_2016 Pashto

casia_Nov24_2016 Pashto

casia_Nov10_2016 Pashto

casia_Nov02_2016 Pashto

casia_Oct27_2016 Pashto

casia_Oct20_2016 Pashto

casia_Oct13_2016 Pashto

casia_Oct06_2016 Pashto

casia_Sept29_2016 Pashto

casia_Sept22_2016 Pashto

casia_Sept15_2016 Pashto

casia_Sept08_2016 Pashto

casia_Sept01_2016 Pashto

casia_Aug25_2016 Pashto

casia_Aug11_2016 Pashto

casia_Aug04_2016 Pashto

casia_July28_2016 Pashto

casia_July21_2016 Pashto

casia_July14_2016 Pashto

casia_July07_2016 Pashto

casia_June30_2016 Pashto

casia_June23_2016 Pashto

casia_June16_2016 Pashto

casia_June9_2016 Pashto

casia_June2_2016 Pashto

casia_May19_2016 Pashto

casia_May12_2016 Pashto

casia_May5_2016 Pashto

casia_April28_2016 Pashto

casia_April21_2016 Pashto

casia_April14_2016 Pashto

casia_April07_2016 Pashto

casia_Mar31_2016 Pashto

casia_Mar24_2016 Pashto

casia_Mar10_2016 Pashto

casia_Mar03_2016 Pashto

casia_Feb25_2016 Pashto

casia_Feb18_2016 Pashto

casia_Feb11_2016 Pashto

casia_Feb04_2016 Pashto

casia_Jan21_2016 Pashto

casia_Jan14_2016 Pashto

casia_Dec10_2015 Pashto

casia_Dec03_2015 Pashto

casia_Nov26_2015 Pashto